’ De ta­ger frem­ti­den fra be­folk­nin­gen’

BT - - NYHEDER -

At øde­læg­ge kul­tu­rarv, som det er til­fæl­det med old­tids­by­en Pal­myra, er iføl­ge pro­fes­sor Ru­bi­na Ra­ja at ned­bry­de sam­fun­dets sid­ste ba­stion. Over­ført til dansk grund vil det sva­re til, at det gik ud over Kron­borg, Run­detårn el­ler Jel­ling. De na­tio­na­le min­des­mær­ker, som be­ty der no­get lo­kalt og na­tio­nalt. » Al­le kri­ge er endt med, at kul­tu­rarv er ble­vet spo­le­ret, det ske­te og­så un­der An­den Ver­denskrig, hvor de al­li­e­re­de bom­be­de tysk kul­tu­rarv de sid­ste da­ge af kri­gen, f. eks. i Dres­den. Det er en må­de at gø­re be­folk­nin­gen des­pe­rat og fuld­stæn- dig ned­bry­de den. Og i Sy­ri­en er det ik­ke nok at hær­ge de mo­der­ne by­er, Is­la­misk Stat ta­ger nu og­så de gam­le for­tids­levn fra be­folk­nin­gen, « si­ger Ru­bi­na Ra­ja, der for­sker i klas­sisk ar­kæ­o­lo­gi ved Aar­hus Uni­ver­si­tet. Ta­ger frem­ti­den fra folk I Eu­ro­pa kan Pal­myra iføl­ge pro­fes­soren sam­men­lig­nes med Pom­peji i Ita­li­en, som i 79 e. Kr. gik un­der, da en vulkan gik i ud­brud. By­en blev ud­gra­vet igen i 1800- tal­let og lig­ger som en hel spø­gel­ses­by – net­op som det var til­fæl­det med Pal­myra.

» Ved at ram­me Pal­myra ta­ger man frem­tids­hå­bet fra lo­kal­be­folk­nin­gen. Det er det sid­ste, Is­la­misk Stat kan gø­re. Ik­ke nok med, at be­folk­nin­gen har set de­res fa­mi­li­er bli­ve slå­et ihjel, nu ta­ger man og­så frem­ti­den fra dem. For de le­ve­de af ru­i­ner­ne og turis­men. Af ho­tel­ler, re­stau­ran­ter, hånd­værk og so­u­ve­nirs, « si­ger Ru­bi­na Ra­ja.

Is­la­misk Stat øde­læg­ger og­så is­la­mi­ske monu­men­ter i Pal­myra. F. eks. to tid­li­ge is­la­mi­ske hel­genskrin, som iføl­ge Ru­bi­na Ra­ja er be­mær­kel­ses­vær­digt, men ik­ke de­sto min­dre et tegn på, at de ik­ke kun går eft er Ve­sten. Det hand­ler li­ge så me­get om an­dre ret­nin­ger af is­lam, som er kendt for at væ­re me­re in­klu­de­ren­de end den del af is­lam, som Is­la­misk Stat dyr­ker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.