DER­FOR ER PAL­MYRA EN SÆR­LIG BY

BT - - NYHEDER -

Ka­ra­va­ne­han­del Det var ka­ra­va­ne­han­del, med go­de for­bin­del­ser til lan­de i øst og vest, der i sin tid gav Pal­myra vel­stand. Oa­se­by­en var et knu­de­punkt og et vig­tigt øko­no­misk cen­trum med en sam­let be­folk­ning på stør­rel­se med Aar­hus. Pal­myra blev dog al­drig det nye Da­ma­s­kus, for­di by­en lig­ger midt ude i ør­ke­nen, hvor det kræ­ver en ka­mel el­ler en vel­eg­net bil til ør­ken­kør­sel.

Ro­mer­ri­get I det 2. år­hund­re­de e. Kr. var by­en i den sy­ri­ske ør­ken en af de ri­ge­ste kul­tur­høj­bor­ge i ver­den. By­en var en del af Ro­mer­ri­get og blev øde­lagt i sin tid, for­di by­en gjor­de op­rør mod det ro­mer­ske im­pe­ri­um. Bor­ger­ne vil­le skat­te­fri­ta­ges, så de kun­ne bru­ge fl ere pen­ge på de­res eget sam­fund. Men det vil­le ro­mer­ne ik­ke fi nde sig i, så det blev der sat en stop­per for.

By­en ud­vik­le­de sig der­eft er i en me­get min­dre ska­la – uden po­li­tisk gen­nem­slags­kraft og vel­stand – og gik i glem­me­bo­gen. Ind­til det 17.- 18.- år­hund­re­de, hvor eu­ro­pæ­e­re rej­ste der­til, genop­da­ge­de by­en og bl. a. be­gynd­te at for­ske i ar­ki­tek­tu­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.