Di­rek­tør på vild fl ugt

BT - - NYHEDER -

AIR FRAN­CE Da­gen i går var på for­hånd lagt op til at bli­ve no­get af en bal­la­de­dag, for­di næ­sten al­le fag­for­e­nin­ger i Air Fran­ce hav­de ind­kaldt til strej­ke, ’ ak­tions­dag’ og de­mon­stra­tion for­an sel­ska­bets ho­ved­sæ­de ved Char­les de Gaul­le- luft hav­nen. Pro­tester­ne ret­te­de sig mod Air Fran­ces om­fat­ten­de pla­ner om at skæ­re sit ru­te­net ned med ti pro­cent og ned­læg­ge 2.900 stil­lin­ger ud af i alt 52.500, nem­lig 300 pi­lo­tjob, 700 stewar­des­se- og ste- ward­job og 1.900 stil­lin­ger blandt jord­per­so­na­let. Afb rudt af de­mon­stran­ter Klok­ken 10 trå­d­te de an­sat­tes cen­tra­le or­gan, CCE - co­mité cen­tral d’en­tre­pri­se - sam­men, men i lø­bet af en halv ti­mes tid blev mø­det afb rudt af de­mon­stran­ter, som træng­te ind i ho­ved­sæ­det un­der rå­ben og brug af tril­le­fl øjter og kræ­ve­de Air Fran­ces kon­cer­n­chefs af­gang.

De­mon­stran­ter­ne træng­te ind i mø­de­sa­len og over­faldt luft fart­s­sel­ska­bets HR- di­rek­tør Xavi­er Bro­se­ta, som med itu­re­vet skjor­te, men sta­dig iført slips, måt­te evaku­e­res af sik­ker­heds­folk og hjæl­pes over et hegn for at unds­lip­pe.

I Pa­ris’ an­den luft havn, Or­ly, blev den sted­li­ge Air Fran­ce- di­rek­tør Pi­er­re Plis­son­ni­er, og­så evaku­e­ret.

Spa­re­pla­nen i Air Fran­ce er den fj er­de på fem år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.