Ød af kræft

BT - - NYHEDER -

DØDS­FALD igen, « for­tæl­ler Lars Hel­ge Fer­go til BT.

Tove Fer­go hav­de sin søn og dat­ter ved sin si­de, da hun sov ind på Rigs­ho­spi­ta­let. Lars Hel­ge Fer­go si­ger, at det til sidst gik me­get hur­tigt. hun ud til at ha­ve det ude­mær­ket, « si­ger Ni­els Hen­rik Ole­sen, som for­tæl­ler, at for­vent­nin­gen var, at hun vil­le kom til hæg­ter­ne igen .

Selv­om det er ti år si­den, at Tove Fer­go for­lod Fol­ke­tin­get, og selv om hun har skabt en Ga­l­o­pe­ren­de kræft del ra­va­ge, vil hun bli­ve sav» Det var en ga­l­o­pe­ren­de net, for­tæl­ler stats­mi­ni­ster kræft form, hun hav­de. HenLars Løk­ke Ras­mus­sen ( V). des død kom me­get hur­tigt, » Tove ar­bej­de­de igen­nem og det gik hur­tigt ned ad al­le åre­ne de­di­ke­ret for det, bak­ke med slem­me smer­ter. hun tro­e­de på, som sog­neKræft en bred­te sig hur­tigt, « præst, med­lem af Kø­ben­for­tæl­ler Lars Hel­ge Fer­go. havns Bor­ger­re­præ­sen­ta­tion,

Tove Fer­go har si­den fol­ke­tings­med­lem og kir­keau­gust væ­ret sy­ge­meldt fra sit mi­ni­ster. Mi­ne tan­ker går til vir­ke som præst i Si­mon Pe­hen­des fa­mi­lie, der har mi­stet ters Kir­ke på Ama­ger. et vi­den­de og varmt men

Ni­els Hen­rik Ole­sen, som ne­ske, « si­ger han i en skrift lig var kol­le­ga med den tid­li­ge­re kom­men­tar. kir­ke­mi­ni­ster i kir­ken på Sam­me mel­ding kom­mer Ama­ger, for­tæl­ler, at hen­des fra par­tiets næst­for­mand, død kom uven­tet for dem. Kri­sti­an Jen­sen ( V) på Twit

» Hun var i kir­ke for ter:en uges tid si­den, hvor vo­res nye » Det er trist at si­ge far­vel til præst skul­le præ­di­ke for førTove alt for tid­ligt. Det er en ste gang. Hun var syg, men stor strids­kvin­de, Ven­stre har eft er om­stæn­dig­he­der­ne så mi­stet, « skri­ver han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.