15%

BT - - NYHEDER -

Top­skat­ten er en skat på 15 pro­cent, som be­ta­les af ind­komst over 459.200 kr. ( i 2015). Top­skat­ten blev ind­ført med skat­tere­for­men i 1994, og skat­te­sat­sen var på 12,5 pct.

Top­skat­ten bli­ver be­reg­net af ind­kom­sten ef­ter ar­bejds­mar­keds­bi­drag. De 459.200 kro­ner sva­rer til 499.100 kro­ner før ar­bejds­mar­keds­bi­drag.

Om­kring 506.000 dan­ske­re be­ta­ler top­skat. Det sva­rer til cir­ka ti pct. af al­le skat­tey­de­re.

Top­skat­te­græn­sen i 2015 er 10.000 kro­ner hø­je­re end i 2014.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.