Top­skat gør os ar­bejds­sky

Sta­ten ind­kas­se­rer hvert år mil­li­ar­der kro­ner i skat­te­ind­tæg­ter fra dan­ske­re, der be­ta­ler top­skat.

BT - - NYHEDER -

Men al­li­ge­vel kan ord­nin­gen ik­ke be­ta­le sig sam­fund­s­ø­ko­no­misk, kon­klu­de­rer en ny analyse fra Dansk In­du- stri ( DI), som bygger på tal fra Skat­te- og Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et.

Ar­bejds­ud­bud­det vil sti­ge med 16.000 fuld­tids­be­skæf­ti­ge­de per­so­ner og der­med fø­re til et løft i brut­to­na­tio­nal­pro­duk­tet på 15 mil­li­ar­der kro­ner, hvis top­skat­ten blev af­vik­let, fast­slår un­der­sø­gel­sen. Bå­de Skat­te- og Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et har skøn­net, at en af­vik­ling af top­skat­ten vil få top­skat­tey­der­ne til at ar­bej­de 1,7 pro­cent fle­re ti­mer i snit. Det sva­rer til, at en per­son med en ar­bejds­u­ge på 45 til 50 ti­mer i gen­nem­snit vil ar­bej­de 48 mi­nut­ter me­re om ugen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.