Dan­ske kri­mi­for­fat­te­re hyl­der Man­kell

BT - - KULTUR -

Jes­per Stein

» Man­kells be­tyd­ning for skan­di­na­visk krimi har væ­ret enorm. Han brød først igen­nem i Tys­kland i 90er­ne, hvor der vi­ste sig at væ­re et enormt pu­bli­kum til hans bø­ger. Han er ble­vet læst af de helt store som Jo Nes­bø og Ar­ne Da­hl, som jo i dag er vær­di­ge arv­ta­ge­re til den skan­di­na­vi­ske tra­di­tion med den sam­funds­be­vid­ste krimi. Man­kell skab­te nog­le me­get tro­vær­di­ge men­ne­sker, som man var in­ter­es­se­ret i at læ­re at ken­de. Han var ik­ke den stør­ste sti­list, men han skrev jord­næ­re, præ­ci­se øje­bliks­bil­le­der af det så­kald­te sven­ske ’ Folk­hem­met’. In­di­mel­lem i et blom­stren­de, po­e­tisk sprog, Jeg hav­de selv for­nø­jel­sen af at in­ter­viewe ham i hans hus ved Den fran­ske Ri­vi­e­ra, da jeg ar­bej­de­de som jour­na­list på Jyl­lands- Po­sten. Et umå­de­lig be­ha­ge­ligt men­ne­ske - han var ut­ro­lig be­vidst om, hvad han vil­le med Wal­lan­der. Han blev kri­ti­se­ret af kri­milæ­se­re, der var træt­te af melan­kol­ske, over­væg­ti­ge kom­mis­sæ­rer med suk­ker­sy­ge og hang til ope­ra. Jeg tror, at en stor del af hans po­pu­la­ri­tet skyl­des, at han skrev så al­men­men­ne­ske­ligt. «

Jes­per Stein har skre­vet Axel Ste­en- kri­mi­er­ne ’ Uro’, ’ Bye Bye Bla­ck­bird’ og ’ Akrash’.

Fo­to: Si­mon Skip­per

Leif David­sen

» Hen­ning Man­kells be­tyd­ning for ud­vik­lin­gen af den lit­teræ­re kri­mi­nal­ro­man kan ik­ke over­vur­de­res. Hans fi­gu­rer, som han skab­te i den lange se­rie om Kurt Wal­lan­der, var rig­ti­ge men­ne­sker af kød og blod. Der­med skab­te han respekt om kri­mi­en som lit­terær gen­re. Hans sprog var ele­gant og hans sam­fund­skri­tik of­te bi­den­de i den sven­ske tra­di­tion, som Sjöwall og Wa­hlöö skab­te. Der var og er man­ge, der for­søg­te og for­sø­ger at ef­ter­lig­ne ham – og den mi­dal­dren­de, mand­li­ge po­li­ti­ko­mis­sær med ondt i sjæ­len, par­for­hol­det og ma­ven er næ­sten ble­vet en kli­ché. Det er ik­ke Man­kells skyld, for hans værk var ori­gi­nalt og blev og­så værds­at over en stor del af ver­den. Alt for tid­ligt tab­te han kam­pen mod kræf­ten, men nå­e­de at sæt­te et stort lit­terært fin­ger­af­tryk. «

David­sen har bl. a. skre­vet kri­mi­er­ne ’ Den rus­si­ske san­ge­r­in­de’, ’ Den sid­ste spion’, ’ Den tro­skyl­di­ge rus­ser’, ’ Den ser­bi­ske dan­sker’ og ’ Li­me’s bil­le­de’.

Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Jus­si Ad­ler Ol­sen

» Det er med stor sorg, at jeg nu er­fa­rer, at min go­de kol­le­ga Hen­ning Man­kell har tabt sin mo­di­ge og usen­ti­men­tale kamp mod kræf­ten. Han var for man­ge i sin ge­ne­ra­tion af kunst­ne­re og for­fat­te­re et for­bil­le­de som en man­ge­si­det og kre­a­tiv og ik­ke mindst ide­a­li­stisk ildsjæl, der ik­ke lod sig sty­re af mar­kedskræf­ter, be­ha­ge­sy­ge og sam­funds­skabt ego- is­me, En yderst flit­tig for­fat­ter og et ue­gen­nyt­tigt men­ne­ske, der ik­ke lod sig ind­fan­ge af sin enor­me suc­ces og rig­dom, men le­ve­de sim­pelt og til gavn for man­ge. Hver gang ver­den mi­ster et men­ne­ske af Hen­ning Man­kells støb­ning, bli­ver den fat­ti­ge­re. «

Jus­si Ad­ler Ol­sen har bl. a. skre­vet kri­mi­er­ne om Af­de­ling Q med Carl Mørck i spid­sen.

Fo­to: Si­mon Skip­per

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.