Den yd­my­ge fod­bold­spil­ler

Få har haft en fod­bold­kar­ri­e­re så im­po­ne­ren­de som Martin Jør­gen­sens

BT - - NAVNE - Siska Si­mo­ne Bengts­son | sisb@ bt. dk

Martin Jør­gen­sen, en af Dan­marks stør­ste fod­bold­spil­le­re gen­nem ti­der­ne, fyl­der i dag 40 år. Jør­gen­sen står no­te­ret for 102 A- lands­holdskam­pe, 219 kam­pe i AGFtrøj­en og he­le 13 sæ­so­ner som en pro­fi l i den ita­li­en­ske Se­rie A, hvor han re­præ­sen­te­re­de først Udi­ne­se og si­den Fi­o­ren­ti­na. Hans fod­bol­drej­se be­gynd­te i Midtd­jurs IF, hvor en hånd­fuld AGF- ta­lentspej­de­re fi k øj­ne­ne op for den un­ge fod­bold­spil­ler, der al­le­re­de som 13- årig skift ede til AGF. Martin Jør­gen­sen fi k hur­tigt fart på sin kar­ri­e­re og skrev som 22- årig kon­trakt med ita­li­en­ske Udi­ne­se og se­ne­re Fi­o­ren­ti­na. Men græs­mar­ker­ne i Aar­hus trak, og midt­ba­ne­spil­le­ren vend­te i 2010 tilbage til AGF- rød­der­ne.

De fl este dan­ske­re vil for­ment­lig især hu­ske Martin Jør­gen­sen for hans stormen­de gen­nem­brud på det dan­ske fod­bold­lands­hold i VM- slut­run­den 1998, hvor han var et over­rum­p­len­de ak­tiv i en dansk off en­siv sam­men med brød­re­ne Laud­rup.

Lyns­cor­ing mod Bra­si­li­en Han brag­te mas­ser af fart og ud­for­drin­ger ind i det dan­ske spil, og fra slut­run­den i Frankrig i 1998 vil han ik­ke mindst bli­ve hu­sket for sin lyns­cor­ing eft er to mi­nut­ter mod Bra­si­li­en – det var og­så hans før­ste land­skamps­mål – hvor knæg­ten fra Ry­om­gaard brag­te Dan­mark på 1- 0 i VM- kvart­fi na­len og fi k drøm­men om en dansk VM- se­mi­fi na­le til at leve.

Spil­le­ren med smi­le­ryn­ker­ne var i man­ge år en kul­tur­bæ­rer på det dan­ske lands­hold og respek­te­ret bå­de på og uden for ba­nen.

Kar­ri­e­ren på lands­hol­det var egent­lig stop­pet, da Martin Jør­gen­sen nå­e­de de 100 kam­pe, men eft er en over­be­vi­sen­de pe­ri­o­de for AGF i Su­per­liga­en udt­og Mor­ten Ol­sen ham et år eft er det op­rin­de­li­ge lands­holds­stop til EM- kva­li­fi ka­tions­kam­pen mod Cy­pern og en ven­skabs­kamp mod Fin­land.

Martin Jør­gen­sen er ind­be­gre­bet af en us­nob­bet fod­bold­spil­ler, der var tæt på fan­se­ne. Den i fod­bold­sam­men­hæng al­dren­de fod­bold­spil­ler har i sin lange kar­ri­e­re på top­plan al­tid væ­ret sig selv og ik­ke følt et be­hov for at hæ­ve sig over si­ne med­spil­le­re el­ler træ­ne­re.

Han var i sin fod­bold­kar­ri­e­re yd­myg, hård­t­ar­bej­den­de og in­d­ord­ne­de sig i hie­rar­ki­et. Men det be­tød ik­ke, at han ik­ke kun­ne bli­ve sur ef­ter et ne­der­lag, han valg­te ba­re ik­ke at spar­ke til tin­ge­ne. I ste­det men­te han, at man skal spar­ke in­de på ba­nen. Fra Fer­ra­ri til bus Den tid­li­ge­re AGF-spil­ler var kendt for si­ne til ti­der lidt spe­ci­el­le træ­nings­an­kom­ster. Det har væ­ret i alt fra en rød Fer­ra­ri til en cy­kel el­ler med bus. Fod­bold­leg­en­den har tid­li­ge­re ta­get en bus med plads til 39 pas­sa­ge­rer til træ­ning, hvor det kun var ham selv, der stod af bus­sen. For­kla­rin­gen lig­ger i, at Martin Jør­gen­sen sam­men med si­ne brød­re er fj er­de ge­ne­ra­tion i fa­mi­li­ens bus­sel­skab, der tæl­ler De Graa Bus­ser og Cen­trum Turist.

I dag er Martin Jør­gen­sen en del af Mor­ten Ol­sens træ­ner­team, ch­eftræ­ner for AGFs U14- hold og kom­men­ta­tor hos Vi­a­sat. Om aar­hu­si­a­ne­ren helt slip­per fod­bol­den og støv­ler­ne, kan kun ti­den vi­se.

AR­KIV­FO­TO: LARS MØL­LER

Martin Jør­gen­sen jub­ler ef­ter at ha­ve sco­ret i VM- kva­li­fi­ka­tions­kam­pen mod Albanien i 2005, som Dan­mark vandt 3- 1. I dag er Martin Jør­gen­sen en del af Mor­ten Ol­sens træ­ner­team, ch­eftræ­ner for AGFs U14- hold og kom­men­ta­tor hos Vi­a­sat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.