Den 9. le­gion

BT - - TV - EVEN­TYR

Hand­lin­gen ud­spil­ler sig i det ro­mersk be­sat­te Bri­tan­nia i året 135 e. kr. 15 år tid­li­ge­re for­svandt Ro­mer­ri­gets 9. le­gion spor­løst i Ca­ledo­ni­as vil­de bjer­ge nord for Hadri­ans mur. Den un­ge ro­mer­ske kom­man­dant Marcus Aquila, søn af den hær­fø­rer, der stod i spid­sen for den for­s­vund­ne le­gion, sæt­ter sig for at opkla­re gå­den, der har væ­ret en skam­plet på fa­mi­li­ens ære. Kun ledsa­get af den gå­de­ful­de og prin­cip­fa­ste bri­ti­ske sla­ve Esca dra­ger Marcus nord­på i hå­bet om at kun­ne ren­se sin fars navn samt at brin­ge le­gio­nens gl­or­vær­di­ge gyld­ne fa­ne­pryd, Ør­nen, hjem igen. Men kan Marcus nu og­så sto­le på, at Esca ik­ke vil for­rå­de ham, så snart de kom­mer i kon­takt med højlan­dets vil­de og bar­ba­ri­ske kri­ge­re. Chan­ning Ta­tum (” Jupi­ter As­cen­ding”, ” Magic Mi­ke XXL”) og Ja­mie Bell (” Bil­ly El­li­ot”, ” Fan­ta­stic Four”) yder per­fekt sam­spil i det­te actionfyld­te hi­sto­ri­ske dra­ma. Ta­tum og Bell bli­ver bl. a. bak­ket op af ve­te­ra­nen Do­nald Sut­her­land. Oscar­vin­de- ren Kevin Ma­cDo­nald har in­stru­e­ret. ( Ka­nal 5)

Den un­ge, ro­mer­ske of­fi - cer Marcus ( Chan­ning Ta­tum) sø­ger råd hos sin on­kel ( Do­nald Sut­her­land) i den epi­ske even­ty rfi lm ” The Eag­le” fra 2011). Fo­to: Di­scove­ry Networks

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.