CHRI­STI­A­NO ERIK­SEN?

BT - - SKÆBNEKAMP -

Chri­sti­an Erik­sen er stemp­let ind i land­stræ­ner Mor­ten Ol­sens lands­holds­lejr med mas­ser af selv­til­lid. Og så har han oven i kø­bet gen­fun­det et gam­melt vå­ben Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg | joko@ sporten. dk

Sø­ren Hang­høj Chri­sten­sen | srkr@ sporten. dk Tors­dag står Chri­sti­an Erik­sen og re­sten af lands­hol­det over for Portu­gal i den sid­ste og af­gø­ren­de EM- kva­li­fi­ka­tions­kamp. Blandt mod­stan­der­ne fin­der vi en mand, der næp­pe be­hø­ver den store præ­sen­ta­tion. Re­al Madrids Cri­sti­a­no Ro­nal­do er blandt ver­dens bed­ste og har i man­ge år væ­ret kendt for sin spids­kom­pe­ten­ce på fris­park, som er ble­vet ban­ket ind fra al­skens umu­li­ge vink­ler. Men nu har han må­ske få­et et dansk mod­styk­ke i form af Chri­sti­an( o) Erik­sen. Tot­ten­ham- spil­le­ren vi­ste nem­lig igen prø­ver på sin fris­parks­kun­nen i we­e­ken­den mod Swan­sea, hvor han to gan­ge ban­ke­de bol­den i kas­sen på fris­park. Og spe­ci­elt det an­det mål har til­truk­ket store ro­ser.

Se­ne­st han score­de på fris­park, var i ja­nu­ar må­ned i Ca­pi­tal One Cup- se­mi­fi­na­len mod Sh­ef­fi­eld Uni­ted, men grun­den til den ny­fund­ne fris­parks­suc­ces er ik­ke re­vo­lu­tio­ne­ren­de iføl­ge Erik­sen. Det hand­ler om gen­ta­gel­ser.

» Jeg har fø­lel­sen af, hvor­dan den skal ram­mes og en idé om, hvor den skal sid­de. Det er gen­ta­gel­se om og om igen. Jeg ken­der ru­ti­nen og ved, hvor­dan den skal ram­mes, og så er det klart, det gi­ver selv­til­lid, når den en­de­lig går ind, « si­ger Erik­sen, der har hen­tet lidt in­spira­tion hos ita­li­en­ske An­drea Pir­lo.

In­spira­tion fra Pir­lo

Erik­sen er nem­lig ik­ke i tvivl om, hvem han sy­nes, er ver­dens bed­ste til fris­park.

» Det er Pir­lo. Det er hans stil for at få det til at se nemt ud. Jeg ved ik­ke, om jeg har la­det mig in­spi­re­re, men jeg har al­tid kig­get. Og det har væ­ret spæn­den­de at se, hvor nemt det ser ud for Pir­lo. Men jeg har fun­det min egen må­de, og det er en må­de, jeg godt kan li­de. Og den gi­ver jo og­så re­sul­tat. Jeg vil hel­le­re selv prø­ve det af, og det har jeg haft mu­lig­hed for i man­ge år. Det er jo ik­ke før­ste gang, jeg har sco­ret et fris­park, det er selv­føl­ge­lig et styk­ke tid si­den, men det er ba­re no­get, man bygger på ef­ter- hån­den, « ly­der det fra den dan­ske lands­holds­spil­ler.

Ti­m­in­gen for Erik­sens suc­ces kan ik­ke væ­re me­get bed­re, hvis man har land­stræ­ner Mor­ten Ol­sens bril­ler på. Tot­ten­ham-spil­le­ren var nem­lig ska­det i de to se­ne­ste land­skam­pe mod Albanien og Ar­me­ni­en, hvor dan­sker­ne fl­op­pe­de, men nu er Erik­sen tilbage i form før EM- skæb­ne­kam­pen mod Portu­gal.

Vig­ti­ge Erik­sen

Ol­sen me­ner ik­ke, at dan­ske­ren har no­get at skul­le be­vi­se i lands­holds­sam­men­hæng.

» Al­le si­ger, at Chri­sti­an Erik­sen ik­ke præ­ste­rer på lands­hol­det, men præ­ste­rer for Tot­ten­ham. Det er no­get vrøvl, for jeg ser næ­sten al­le kam­pe. Fris­parks­mål af­gø­rer fod­bold­kam­pe. Vi får ot­te hjør­ne­s­park ne­de i Ar­me­ni­en, som vi ik­ke var go­de nok på. Men når man pres­ser en mod­stan­der – det kan vi nok ik­ke helt i sam­me grad mod Portu­gal – ser du og­så, at det er de død­bol­de, der er kamp­af­gø­ren­de. Det er godt, vi har nog­le skyt­ter, « si­ger Ol­sen, der ik­ke er overrasket over Erik­sens stær­ke co­me­ba­ck ef­ter en knæska­de.

» Det er en spil­ler, som man for­sø­ger at få li­ge så hur­tigt ind igen på hol­det, li­ge­som jeg ger­ne vil ha­ve Tho­mas Ka­h­len­berg ind til ti mi­nut­ter. Der er ik­ke så man­ge af de spil­le­re. Tot­ten­ham har hel­ler ik­ke så man­ge af dem, og vi har så san­de­lig næ­sten ik­ke no­gen af dem. Men Chri­sti­an er en let- på- tå- spil­ler, han kom­mer hur­tigt i form, han har ik­ke så man­ge ki­lo at bæ­re rundt på, og så har han et hur­tigt touch. Der er ba­re nog­le fod­bold­spil­le­re, der fin­der fod­bold­for­men hur­ti­ge­re end an­dre. «

Og hel­dig­vis for Ol­sen la­der Chri­sti­an Erik­sen til at væ­re én af dem.

Chri­sti­an Erik­sen er stor fan af An­drea Pir­los må­de at spar­ke fris­park på, men har fun­det sin egen stil. I we­e­ken­den be­vi­ste han end­nu en­gang sin styr­ke i den di­sci­plin, da han score­de to gan­ge på net­op fris­park for Tot­ten­ham. Fo­to: Si­mon Læs­søe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.