Ik­ke så Portu­galt end­da

Det er ik­ke dan­sker­nes egen skyld, at lands­hol­dets di­rek­te EM- chan­ce nu hæn­ger i en tynd tråd. Ik­ke, hvis man spør­ger Mor­ten Ol­sen

BT - - SKÆBNEKAMP - Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg | joko@ bt. dk Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen | srkr@ bt. dk

Det dan­ske lands­hold er un­der pres. Med ba­re én rød- hvid kamp tilbage i kva­li­fi­ka­tions­tur­ne­rin­gen til næ­ste som­mers EM i Frankrig, er net­op tur­ne­rin­gen, der er den alt­over­skyg­gen­de am­bi­tion, læn­ge­re væk end no­gen­sin­de før. Mor­ten Ol­sens mand­skab har in­den den sid­ste grup­pe­kamp tors­dag et en­kelt po­int ned til Albanien, som sid­der på den tred­je­plads, der i ste­det for en di­rek­te EM- bil­let blot ud­lø­ser to ner­vepi­r­ren­de playoff- kam­pe mod en tre­er fra en af de øv­ri­ge kva­li­fi­ka­tions­grup­per.

Det ly­der i sig selv ik­ke så slemt. Men ta­ger man med i lig­nin­gen, at Albanien har to kam­pe tilbage til at tje­ne po­int imod grup­pens to dår­lig­ste hold, mens Dan­mark blot har en en­kelt på ude­ba­ne mod pul­jens stær­ke­ste hold, Portu­gal, syn­ker al­voren ind.

Det er, for­di juri­ster har gi­vet Albanien tre po­int Land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen om år­sa­gen til Dan­marks svæ­re si­tu­a­tion i EM- kva­li­fi­ka­tio­nen

Al­voren var dog svær at få øje på. I hvert fald på over­fla­den, da lands­holds­spil­ler­ne i går ef­ter­mid­dag mød­tes og træ­ne­de sam­men for før­ste gang i en må­ned. I ste­det var glæden og bold­le­gen i fo­kus, mens vir­ke­lig­he­den i kva­li­fi­ka­tions­grup­pen blev skub­bet lidt i bag­grun­den. Nye to­ner Det dan­ske hold har in­den af­dans­nings­bal­let mod Cri­sti­a­no Ro­nal­do og co. ik­ke mu­lig­he­den for selv at af­gø­re den di­rek­te EM- skæb­ne, og det fal­der især tilbage på to kam­pe mod Albanien og Ar­me­ni­en i sid­ste må­ned, der på al­le må­der var langt un­der par. To kam­pe, der af­slø­re­de pro­ble­mer på det dan­ske hold, der ræk­ker ud over ba­re stol­pe ud. I hvert fald set ude­fra. Set in­de fra lands­hol­dets ma­skin­rum er tan­ker­ne imid­ler­tid an­der­le­des trods dun­der­ta­le og løf­ter om selvransagelse ef­ter det se­ne­ste op­gør i den ar­men­ske ho­ved­stad, Je­re­van.

Hvor­dan er I endt i den si­tu­a­tion, I står i?

» Det er, for­di juri­ster har gi­vet Albanien tre po­int, « ly­der det tørt fra land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen med hen­vis­ning til den be­røm­te dro­nesag, der gav al­ba­ner­ne sej­ren, selv om de­res kamp sid­ste ef­ter­år i Ser­bi­en blev af­brudt ef­ter vold­som­me sce­ner.

Men det var jo ik­ke juri­ster, der ik­ke fik sco­ret mod Albanien og Ar­me­ni­en?

» Det er kor­rekt, men Portu­gal har hel­ler ik­ke la­vet så man­ge mål. De har så la­vet to i over­ti­den. Prøv en­gang at tænk på det. Det kan man så si­ge er hel­digt og dyg­tigt. Fod­bold er de små ting. Hvis vi hu­sker den an­den kamp i Par­ken for et år si­den, ram­mer Kro­hn- De­hli stol­pen. Hav­de det ba­re væ­ret in­der­si­den af stol­pen, hav­de vi ført 1- 0, men så score­de Ro­nal­do i over­ti­den. Det må vi ac­cep­te­re uden at si­ge, at det kun er det, der er af­gø­ren­de. Men vi har kun tabt den ene fod­bold­kamp, så jeg vil si­ge, at hav­de vi vun­det hjem­me over Albanien, hav­de vi få­et det, vi kun­ne reg­ne med i al­min­de­lig­hed. «

Hvad er det så kon­kret, der ik­ke er lyk­ke­des for jer?

» Det har jeg ik­ke tid til at for­tæl­le, jeg skal ud og træ­ne li­ge om lidt, « si­ger Ol­sen med et smil, in­den han fort­sæt­ter:

» Der er en del ting, der skal ret­tes op på. Vi skal be­vidst­gø­re os om, at skal vi præ­ste­re, som vi har gjort før. « Spej­let har væ­ret i brug Cir­ka sam­me til­gang har an­fø­rer Da­ni­el Ag­ger og Wil­li­am Kvist. Fo­kus er me­re på Al­ba­ni­ens go­de kva­li­fi­ka­tion end på Dan­marks skuf­fen­de, når det gæl­der år­sa­ger­ne til den EM- sup­pe­das, dan­sker­ne nu be­fin­der sig i.

» Det ( 0- 0 mod Ar­me­ni­en, red.) er kom­met lidt på af­stand. Må­den det ske­te på er ik­ke god nok. Men un­der an­dre om­stæn­dig­he­der vil­le det ik­ke væ­re en ka­ta­stro­fe at kom­me der­fra med 0- 0 – som det blev gjort til. Det vil­le det langt fra. Vi holdt trods alt nul­let og får et po­int. Så det var må­den, det ske­te på, den var gal med, « ef­ter­ra­tio­na­li­se­rer Da­ni­el Ag­ger.

Og net­op ef­ter­ra­tio­na­li­se­ring har der trods alt væ­ret en del af på lands­hol­det si­den fa­dæ­sen i Ar­me­ni­en for en må­ned si­den.

» In­den vi tog fra Ar­me­ni­en, bad Mor­ten os tæn­ke over, hvad det var for en for­nem­mel­se, som den kamp og det re­sul­tat gav os. For der mang­le­de lidt me­re, end at vi må­ske ram­te den med det for­ker­te ben el­ler en knold. Om det var en lang rej­se el­ler kam­pen mod Albanien… Men der var no­get, som man ik­ke nød­ven­dig­vis kan pin­po­in­te på tak­tik el­ler tek­nik. Og det er klart, det er no­get af det, vi skal kig­ge på, « si­ger Wil­li­am Kvist.

» Nu skal vi fin­de en fæl­les for­stå­el­se af, hvad vi vil. Det er ik­ke for­di, folk ik­ke vil. Men vi ta­ler om få pro­cen­ter her. Det vir­ke­de som om, der var for få, der kun­ne gi­ve me­re end til dem selv. Tit og of­te er det ik­ke al­le 11 på en ba­ne, der lyk­kes. Men det kom­pen­se­res af, at der er no­gen, der gi­ver me­re end ba­re til dem selv. Det er og­så no­get af det, jeg ger­ne vil op­nå. Det er lidt dif­fust, men det er det, vi skal nær­me­re. Jeg vil ger­ne slå en stor streg henover, at det var for­di, at folk ik­ke gad. Vi ta­ler om højt, højt ni­veau her, hvor det er få pro­cen­ter, der af­gør tin­ge­ne, « slut­ter midt­ba­ne­spil­le­ren, der var bæn­ket, sidst dan­sker­ne spil­le­de.

Det kan han og­så væ­re tors­dag af­ten i den po­rtu­gi­si­ske provins­by Bra­ga, hvor Dan­marks chan­cer for en di­rek­te EM- bil­let vil få nyt liv med en sejr, mens alt an­det sen­der hol­det en tur ud i te­o­ri­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.