Hvor er ær­lig­he­den?

BT - - PORTUGAL - DANMARK -

TID KAN GØ­RE me­get. Rig­tig me­get. Bå­de i en po­si­tiv og i en me­re ne­ga­tiv for­stand. Min­der kan gå i glem­me­bo­gen el­ler end­da bli­ve for­van­ske­de, li­ge­som fortræng­nin­gens kunst har per­fek­te triv­selsvil­kår når ti­den går.

Det er i mor­gen en må­ned si­den, det dan­ske lands­hold le­ve­re­de en af de dår­lig­ste land­skam­pe i mands min­de, da det blev 0- 0 i en ræd­der­lig aff ære i Ar­me­ni­en. Eft er kam­pen var Mor­ten Ol­sen søn­der­lem­men­de i sin kri­tik, og han bad si­ne spil­le­re ’ ta­ge hjem og se sig selv i spej­let’. Det var for­fri­sken­de at se land­stræ­ne­ren så umid­del­bar og ær­lig. DA LANDS­HOL­DET I går mød­te op til den sid­ste og af­gø­ren­de EM- kva­li­fi ka­tions­kamp på tors­dag i Portu­gal, var to­nen imid­ler­tid en an­den. På spørgs­må­let om, hvor­for Dan­mark nu er afh æn­gig af an­dre resultater og en sejr i den mildt sagt svæ­re ude­kamp mod Cri­sti­a­no Ro­nal­dos mand­skab, pe­ger fi nge­ren ik­ke ind mod den rød- hvi­de bryst­kas­se, men i ste­det ud mod Albanien og den fl ok juri­ster, der for et par må­ne­der si­den be­slut­te­de sig for at gi­ve sej­ren i den så­kald­te ’ dro­ne­kamp’ til den over­ra­sken­de EM­bej­ler.

Det lø­ber mig koldt ned af ryg­gen, når skyl­den for, at Dan­marks di­rek­te EM- chan­ce nu ser sær­de­les tynd ud, gi­ves til en fl ok eu­ro­pæ­i­ske juri­ster – selv eft er to gan­ge 0- 0 mod Albanien og Ar­me­ni­en, hvor dan­sker­ne ik­ke var i stand til at ska­be chan­cer og ik­ke gav alt. AT DAN­MARK NU lig­ner en del­ta­ger i novem­ber må­neds lot­te­ri­ag­ti­ge playoff - kam­pe er lands­hol­dets egen skyld. Ik­ke an­dres. Det bør selv en dansk land­stræ­ner væ­re i stand til at in­drøm­me.

Men så­dan er det alt­så ik­ke. Desvær­re, vil jeg si­ge. For det er et syg­dom­s­tegn, når man ik­ke er i stand til at se vir­ke­lig­he­den i øj­ne­ne. Le­ver man i en ver­den, hvor det at gri­be i egen barm er et fy­ord, er der læn­ge­re til ac­cep­ten og det der­til­hø­ren­de klar­syn.

Selv­føl­ge­lig har bå­de mar­gi­na­ler og dom­men til for­del for Albanien væ­ret en med­vir­ken­de fak­tor for, at Dan­mark ik­ke al­le­re­de er kva­li­fi ce­ret til det stør­ste EM no­gen­sin­de. Men det er hver­ken den he­le el­ler den hal­ve sand­hed.

Med en land­stræ­ner og et hold, der helst ik­ke vil se i øj­ne­ne, at man lig­ger som man har redt, kan jeg ik­ke la­de væ­re med at fryg­te tors­da­gens kamp mod kva­li­fi ka­tions­pul­jens bed­ste mand­skab.

Jeg kan i hvert fald ik­ke la­de væ­re med at hå­be, at land­stræ­ne­ren si­ger én ting udadtil i pres­sen, mens han ud­tryk­ker sig an­der­le­des ær­ligt, når han ta­ler med spil­ler­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.