FCMs GULDBUR

FC Midtjyl­lands guld­fug­le Si­sto og Svi­at­chen­ko står på spring til at fl yve fra re­den, men sport­s­lig suc­ces kan be­svær­lig­gø­re et skift e til ud­lan­det

BT - - PORTUGAL - DANMARK - Laurits Bak Lyck | la­ly@ sporten. dk

De top­per Su­per­liga­en og har ind­til vi­de­re ryd­det al mod­stand af ba­nen i Eu­ro­pa League, men er de vil­li­ge til at slip­pe de bæ­ren­de spil­le­re, der er klar til en stør­re klub? » Der skal kom­me et rig­tig godt til­bud, før vo­res spil­le­re skal af­sted, og kom­mer det til­bud, vil vi for­hol­de os til det - li­ge me­get , om det er som­me­rel­ler vin­ter vin­du­et. Men min er­fa­ring i pro­fes­sio­nel fod­bold si­ger mig og­så, at jo bed­re det går sport­s­ligt, jo bed­re et til­bud skal spil­le­ren ha­ve, for el­lers sy­nes de, at det kun­ne væ­re me­get spæn­den­de at bli­ve, « si­ger FCM- di­rek­tø­ren.

Mid­jty­der­ne lig­ger på en umid­del­bar før­ste­plads i Su­per­liga­en, og eft er et svi­gen­de ne­der­lag til APOEL Ni­co­sia i Champions League- kva­li­fi­ka­tio­nen rej­ste hol­det sig igen og im­po­ne­re­de, da det over to kam­pe slog Pre­mi­er Le­agu­e­hol­det Sout­hamp­ton og der­med kva­li­fi ce­re­de sig til grup­pe­spil­let i Eu­ro­pa League. Hvor man i øv­rigt har hen­tet to sej­re ud af to mu­li­ge.

Den vi­de­re færd kan få be­tyd­ning for, hvor vil­li­ge til at sæl­ge FCM vil væ­re.

» Lig­ger vi til DM- ti­tel til vin­ter og er gå­et vi­de­re i Eu­ro­pa League, er det ét sce­na­rie. Ry­ger vi ud af Eu­ro­pa og ik­ke læn­ge­re lig­ger i top­pen, er det et an­det. Der er så man­ge fak­to­rer i spil, så vi ta­ger først stil­ling, når vi

TIRS­DAG 6. OK­TO­BER 2015 har få­et et til­bud. «

En af de spil­le­re, der i som­mer var kraft igt ryg­tet væk, er den dan­ske lands­holds­spil­ler Erik Svi­at­chen­ko, der på trods af et kon­kret køb­stil­bud fra en­gel­ske Ful­ham end­te med bli­ve på He­den, da FCM ik­ke vil­le sæl­ge.

» Jeg har ac­cep­te­ret det, og si­den da har jeg jo spil­let fan­ta­stisk, så må­ske der kom­mer et end­nu bed­re til­bud. Jeg har in­di­ke­ret til klub­ben, at jeg rig­tig ger­ne vil af­sted til vin­ter, og det vir­ker på Midtjylland, som om at de er med på den plan, « si­ger Erik Svi­at­chen­ko, der ser en lo­gik i at sæl­ge spil­le­re i mo­men­tum.

Han selv har syv ud af 11 run­der væ­ret på ugens hold i BT.

» Så jeg hå­ber, der kom­mer no­get rig­tig in­ter­es­sant. Gør der ik­ke det, hå­ber jeg, vi sta­dig er med i Eu­ro­pa League og skal spil­le mindst to kam­pe eft er vin­ter, og at vi sta­dig lig­ger i top­pen af Su­per­liga­en, « si­ger mid­ter­for­sva­re­ren. » Men li­ge­som min lejr ar­bej­der på no­get, er klub­ben og­så i gang med at fi nde al­ter­na­ti­ver, hvis nu de skul­le sæl­ge mig. Det for­ven­ter jeg, de er ved at for­be­re­de sig på nu. « Ét år frem­me Og det be­kræft er Claus Ste­in­le­in:

» Jeg, be­sty­rel­sen og scouts hol­der he­le ti­den øje med, om vo­res spil­le­re er in­ter­es­san­te for uden­land­ske klub­ber, og hvor­dan vi skal er­stat­te dem. Det har vi al­le­re­de holdt et mø­de om her eft er som­mer­fe­ri­en, og vi be­stræ­ber os på, at væ­re ét år frem­me i plan­læg­nin­gen, « si­ger Ste­in­le­in.

Skal I ha­ve en er­stat­ning på plads, før I er vil­li­ge til at sæl­ge?

» Det kom­mer me­get an på, hvil­ken plads det dre­jer sig om. Ek­sem­pel­vis gør Paul ( Onu­a­chu, red.) det li­ge nu rig­tig godt i an­gre­bet, så hvis en­ten Dun­can og Pu­sic ( Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen og Martin Pu­sic, red.) røg, vil vi ik­ke nød­ven­dig­vis skul­le ha­ve en an­den på plads. Så det er me­get afh æn­gigt af plad­sen, og af hvor­dan de un­ge spil­le­re ud­vik­ler sig. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.