I FED­TE­FA­DET

Mourin­ho sig­tet for at brin­ge spil­let i miskre­dit

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ni­els O. Hansen | piquet@ sporten. dk

Det en­gel­ske fod­bold­for­bund ( FA) har sig­tet José Mourin­ho for at brin­ge spil­let i miskre­dit pga. de ud­ta­lel­ser, han kom med eft er Chel­seas 1- 3- ne­der­lag til Sout­hamp­ton lør­dag. Det skri­ver fl ere en­gel­ske me­di­er.

» José Mourin­ho er sig­tet pga de ud­ta­lel­ser, han er kom­met med til me­di­er­ne eft er Chel­seas kamp mod Sout­hamp­ton 3. ok­to­ber 2015, « ly­der det i en ud­ta­lel­se fra FA.

» I dis­se ud­ta­lel­ser an­ty­der Mourin­ho, at en match- of­fi ci­al skul­le væ­re for­u­dind­ta­get el­ler ik­ke for­sø­ge at døm­me neut­ralt, « hed­der det vi­de­re i ud­ta­lel­sen.

Eft er ne­der­la­get til Sout­hamp­ton be­kla­ge­de Chel­seas po­rtu­gi­si­ske ma­na­ger sig over et mu­ligt straff es­park mod Chel­seas Ra­da­mel Falcao, som dom­mer Ro­bert Mad­ley ik­ke døm­te.

» Der var kæm­pe straff e, men han ( dom­me­ren, red.) var ban­ge for at gi­ve det li­ge­som al­le an­dre, « sag­de José Mourin­ho eft er kam­pen. Kan sta­dig for­kla­re sig Iføl­ge po­rtu­gi­se­ren var det det mang­len­de straff es­park, som knæk­ke­de hans hold, der er kom­met usæd­van­ligt dår­ligt fra start i den­ne sæ­son med kun to sej­re ud af ot­te mu­li­ge i Pre­mi­er League.

Mourin­ho har ind­til tors­dag til at for­kla­re sig over for FA, in­den fod­bold­for­bun­det træff er en af­gø­rel­se om, hvor­vidt han skal ha­ve ka­ran­tæ­ne.

Chel­sea ud­tryk­te i øv­rigt i går klub­bens ful­de støt­te til José Mourin­ho i en of­fi ci­el med­del­el­se på klub­bens hjem­mesi­de.

Mourin­ho var be­stemt ik­ke im­po­ne­ret over Ro­bert Mad­leys dom­mer­præ­sta­tion i kam­pen mod Sout­hamp­ton. FO­TO: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.