Be­ni­tez i mod­vind eft er uaf­gjort Madrid- der­by

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BNB

SPAN­SKE ME­DI­ER KRITISE

RER Ra­fa­el Be­ni­tez’ dis­po­si­tio­ner i det store, span­ske der­by, ’ El Der­bi madrileño’, mod At­léti­co Madrid. Op­gø­ret end­te i en ke­de­lig re­mis, og især ud­skift nin­gen af Ben­ze­ma mø­der hård kri­tik. Re­al Madrid før­te nem­lig 1- 0, da Ka­rim Ben­ze­ma blev skift et ud.

Avi­sen El Mun­do Depor­ti­vo be­skri­ver Be­ni­tez’ Re­al Madrid, som ’ me­re de­fen­sivt ori­en­te­ret end no­gen­sin­de’, og pe­ger på val­get af den de­fen­si­ve midt­ba­ne­spil­ler Ca­se­miro som symp­to­ma­tisk for den ty pe af kon­trol­le­ren­de og ke­de­lig fod­bold, som Be­ni­tez har ind­ført hos Re­al Madrid.

I Marca og AS sæt­ter man i ste­det fo­kus på ud­skift nin­gen af Ka­rim Ben­ze­ma, der åb­ne­de scor­in­gen eft er ni mi­nut­ter. Top­sco­re­ren i La Liga er ab­so­lut ik­ke uvant med at bli­ve ud­skift et. Så­le­des har Be­ni­tez ud­skift et Ben­ze­ma i seks af den fran­ske an­gri­bers ot­te op­træ­de­ner for Re­al Madrid i den­ne sæ­son.

Ben­ze­ma så hel­ler ik­ke til­freds ud, da han blev ud­skift et i det 77. mi­nut til for­del for den ny­til­kom­ne Ma­teo Kova­cic.

Re­al Madrid hav­de el­lers en gyl­den mu­lig­hed for at di­stan­ce­re sig fra Bar­ce­lo­na i den La Liga. Bar­ce­lo­na tab­te nem­lig til Mi­cha­el Kro­hn- De­hli og Se­vil­la lør­dag, og med en sejr kun­ne Re­al Madrid ha­ve over­ta­get før­ste­plad­sen, som nu i ste­det in­de­ha­ves af Vil­lar­re­al.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.