TOHJULET VÅ

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - François Bi­dard, Ni­co Denz, Cy­ril Gau­ti­er. Fl­o­ris Gerts, Ri­chie Porte ( Loïc Vlie­gen.

STA­TUS Da Mar­cel Kit­tel i går mid­dag blev be­kræft et som ny mand hos Bri­an Holm og Etixx- Qui­ck­Step, faldt end­nu en af de store, lø­se brik­ker på plads. Den ty­ske su­per­sprin­ter er hen­tet ind som afl øser for Mark Ca­ven­dish, der i 2016 ta­ger tu­ren til

Til­gang:

BT vur­de­rer:

Til­gang:

Mi­chal Kwi­at­kowski ( bil­le­det), Mi­kel Lan­da, Mi­cha­el Go­las, Dan­ny van Pop­pel, Be­nat Intxausti, Gi­an­ni Moscon.

Stærk til­gang af eks- ver­dens­me­ster Mi­chal Kwi­at­kowski vil til­fø­re de sort­klæd­te bri­ter me­re punch i klas­si­ker­de­len. Den ba­ski­ske bjerg­bom­ber Mi­kel Lan­da skal sam­men med Be­nat Intxausti luk­ke hul­let eft er Ri­chie Porte, der fi k til­budt su­per­stjer­ne­hy­re hos BMC. Gi­an­ni Moscon er et af de mest spæn­den­de ta­len­ter fra Ita­li­en.

BT vur­de­rer:

Til­gang:

Mar­cel Kit­tel, Rod­ri­go Con­tre­ras, Lau­rens De Plus, Fer­nan­do Gavi­ria, Bob Jun­gels, Da­ni­el Martin, Davi­de Mar­ti­nel­li, Maxi­mi­li­a­no Ri­cheze.

Stor ud­skift ning på det bel­gi­ske stor­hold, der si­ger far­vel til etab­le­re­de stjer­ne­nav­ne som Mark Ca­ven­dish, Mi­chal Kwi­at­kowski og Ri­go­ber­to Uran. Men hvis el­lers Mar­cel Kit­tel ( bil­le­det) igen bi­der sig fast som ver­dens hur­tig­ste mand, og Da­ni­el Martin hol­der sig på cyk­len, er det en spæn­den­de trup, Bri­an Holm og kom­pag­ni kom­mer til at ar­bej­de med. Ta­len­ter som det co­lom­bi­an­ske kug­le­lyn Fer­nan­do Gavi­ria og ita­li­e­ne­ren Davi­de Mar­ti­nel­li oser af x- fak­tor.

BT vur­de­rer:

syd­afri­kan­ske Da­ta Di­men­sion ( nu MTN- Qu­be­kha), men der har væ­ret en ret stor van­dring på cy­kel­spor­tens stjer­ne­him­mel hen over sen­som­me­ren.

Læn­ge­re ne­de i hold- hie­rar­ki­et har der væ­ret gang i sving­dø­ren for de dan­ske ryt­te­re. Fra at ha­ve haft Bjar­ne Ri­is og Tin­koff - Saxo som en no­gen­lun­de sik­ker havn er det ble­vet nye ti­der hos det rus­sisk eje­de cy­kel­hold, hvor det dan­ske islæt er til at over­se.

Der­for vil fl ere af de dan­ske ryt­te­re kø­re i ny trø­je i 2016.

Til­gang: BT vur­de­rer:

Sø­ren Kragh Andersen, Sam Oo­men.

Det bli­ver me­get in­ter­es­sant at føl­ge Sø­ren Kragh An­der­sens før­ste sæ­son som fuld­tidspro­fes­sio­nel. Det ty ske mand­skab er ik­ke tungt stjer­ne­belagt, men der kan væ­re ri­ge­ligt med bund­ne op­ga­ver al­li­ge­vel for en ny mand i ga­met. Hol­det har haft næ­sten en hel sæ­son til at væn­ne sig til forms­va­ge Mar­cel Kit­tels fra­vær, og så fi k Tom Du­moulin ( bil­le­det) vist nye facet­ter af si­ne ev­ner som eta­pe­løbs­ka­non.

Til­gang:

Pa­tri­ck Be­vin, Mat­ti Bres­chel, Si­mon Clar­ke, Law­son Crad­do­ck, Ry­an Mul­len, Pi­er­re Rol­land, Ri­go­ber­to Uran, Wou­ter Wip­pert, Mi­cha­el Woods.

Med fo­re­lø­bigt ni nye nav­ne i trup­pen er Can­non­da­le- Gar­min det hold, der har haft størst ud­skift ning. Dan­ske Mat­ti Bres­chel ( bil­le­det) får for­hå­bent­lig pu­stet nyt liv og in­spira­tion i kar­ri­e­ren, og så ser det godt ud med ty per som Ri­go­ber­to Uran og Pi­er­re Rol­land. Ca­na­di­e­ren Mi­cha­el ’ Rusty ’ Woods kø­rer stærkt opad og har læn­ge ban­ket på til et skud på den eu­ro­pæ­i­ske løbs­sce­ne.

BT vur­de­rer:

Til­gang:

Mark Ca­ven­dish, Bern­hard Ei­sel, Omar Frai­le, Nat­han Haas, Mark Rens­haw.

Det syd­afri­kan­ske hold ser ud til at skrue op for den pan- eu­ro­pæ­i­ske på­virk­ning med Mark Ca­ven­dish ( bil­le­det) og hans hånd­gang­ne mænd. Der er en vrim­mel af hur­ti­ge ty per på hol­det, hvor og­så Nat­han Haas er i ka­te­go­ri­en loven­de. Omar Frai­le var årets bjerg­kon­ge i Vu­el­ta­en og skal luk­ke hul­let eft er det el­lers spæn­den­de syd­afri­kan­ske ta­lent Lou­is Me­intjes.

BT vur­de­rer:

Til­gang:

Li­li­an Calm­eja­ne, Ro­main Car­dis, Sylvain Cha­va­nel, Je­re­my Cor­nu, Fa­bi­en Grel­li­er, Adri­en Pe­tit.

De se­ne­ste par sæ­so­ner er Tho­mas Vo­eck­ler ( bil­le­det) fal­met som va­neud­bry­der, og med Pi­er­re Rol­lands af­gang be­gyn­der det at se ty ndt ud hos fransk­mæn­de­ne. Me­get ty ndt end­da.

BT vur­de­rer:

TIRS­DAG 6. OK­TO­BER 2015 Til­gang: Mat­vey Ma­my­kin, Mi­chae Nils Po­litt, Jho­na­tan Re­strepo, Re­in Jurgen Van Den Bro­eck.

Mi­cha­el Mør­køv ( bil­ld sig en tjans som hjæl­pe­ryt­ter for de sej­rs­mag­net Ale­xan­der Kri­stoff , me er det rus­si­ske hold ret ufor­an­dret. do­pings­a­ger i sæ­so­nen har sor­te­ret Gi­ampa­o­lo Caru­so og Luca Pa­o­li­ni fr gen­gæld er este­ren Re­in Taa­ramäe er­stat­ning.

BT vur­de­rer:

Til­gang: Adam Blyt­he, Yuri Tro­fi mo BT vur­de­rer: Eft er at Oleg Tin­kov s igen­nem har be­kla­get sig over at væ til at be­ta­le Pe­ter Sa­gan ( bil­le­det) fo løn, er kø­be­klø­en gå­et helt i sig selv Yuri Tro­fi mov er hen­tet ind til at gør eta­pe­løb, Adam Blyt­he kan un­derst i hur­ti­ge af­slut­nin­ger. Til­gang: Juli­en Ber­nard, Ja­ck Bo­bri co­lo Bo­ni­fa­zio, Ry­der Hesje­dal ( bil­le Rei­j­nen, Pe­ter Ste­ti­na, Edward Theu

Det bi­o­lo­gi­ske ur tikk hør­ligt for nav­ne som Fränk Schleck Can­cel­la­ra, og der er ik­ke me­get nyo i at hen­te giraf- skik­kel­sen Ry­der He Ste­ti­na og Rei­j­nen skal sty rke den a pro­fi l, og så er bel­gi­e­ren Edward Th stort ta­lent for for­å­rets klas­si­ke­re.

BT vur­de­rer:

Til­gang:

BT vur­de­rer:

Kri­sen krad­ser hos BM dog har gra­vet dybt i lom­men for at Ri­chie Porte som et so­lidt kort i de s pe­løb. Det er sta­dig uvist, om hol­de med Greg van Aver­ma­et og hvis ikk no­get ty nd­be­net ud i klas­si­ker­samm

Ik­ke me­get nyt un­der so­len her. Men det fran­ske hold har og­så en gan­ske fi n og ta­lent­fuld trup, der kan ud­vik­le sig yder­li­ge­re de kom­men­de år. Læg mær­ke til nav­ne som Tou­re­ta­pe­vin­der Ale­xis Vu­il­ler­moz ( bil­le­det), Vu­el­ta­e­ta­pe­vin­der Ale­xis Gou­geard og Pi­er­re Ro­ger La­tour. Team- ma­na­ger Vin­cent La­ve­nu har kloge­ligt valgt at si­ge far­vel til den co­lom­bi­an­ske mysti­ker Car­los Be­tan­cur.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.