ÅBENKAPLØB

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - El Mør­køv, Taa­ramäe, ( bil­le­det), To­masz Marczyns­ki, Ra­fa­el Valls, Jel­le Wal­lays. In­gen nye nav­ne be­kræft et per 5. ok­to­ber.

det) fi k en nor­ske en el­lers Et par t ita­li­e­ner­ne ra, til en fuld­god ov. æso­nen ære lok­ket or høj en v. Rus­si­ske re fyl­dest i tøt­te Sa­gan id­ge, Ni­c­det), Ki­el uns. er ubønk og Fa­bi­an ori­en­te­ring esje­dal ind. ame­ri­kan­ske euns et MC, som t få til­fø­jet store eta­et for­læn­ger ke, ser det men­hæng.

TIRS­DAG 6. OK­TO­BER 2015

Til­gang:

En­ri­co Bat­tag­lin, Vi­ctor Cam­pe­na­erts, Twan Ca­ste­li­jns, Ste­ven Lam­mer­tink, Den­nis van Win­den.

BT vur­de­rer:

Hol­læn­der­ne har mas­ser af ryt­te­re som Kel­der­man, Kru­iswi­jk og Gesink ( bil­le­det), der al­le kan la­ve larm og ra­va­ge i eta­pe­løb uden nød­ven­dig­vis at vin­de dem. In­gen grund til at kø­be dyrt ind, og pen­ge gror hel­ler ik­ke på træ­er­ne i tuli­pan- lan­det. En­ri­co Bat­tag­lin er mest spæn­den­de blandt de nye.

Til­gang:

BT vur­de­rer: Til­gang: BT vur­de­rer:

Jor­ge Arcas, Nel­son Oli­veira.

Vu­el­ta- eta­pe­vin­der Nel­son Oli­veira ( bil­le­det) er værd at be­mær­ke, men med af­gan­gen fra Be­nat Intxausti har det span­ske stor­hold i store træk væ­ret for­bav­sen­de pas­si­ve. Ik­ke mindst for­di ru­ti­ne som Jo­hn Gadret, Pablo La­stras og Eros Ca­pec­chi er væk i næ­ste sæ­son. Med nav­ne som Marc So­ler og Ru­ben Fer­na­dez rå­der man dog over hjem­meav­let ta­lent med frem­tid i.

Til­gang:

Alex Ed­mond­son, Ja­ck Haig, Chris- top­her Juul- Jen­sen, Luka Mez­gec, Ro­bert Power, Amets Txur­ruka.

Au­stra­li­er­ne er me­stre i at få mest mu­ligt ud af knap så me­get. Det er skønt at se dan­ske Chri­stop­her Juul- Jen­sen gø­re Magnus Cort ( bil­le­det) sel­skab, og så er Ja­ck Haig en af de mest spæn­den­de U23- ryt­te­re i år. Amets Txur­ruka kan hol­de gry­den i kog i al­le de span­ske eta­pe­løb.

BT vur­de­rer:

Til­gang:

Leigh Howard, Oli­ver Na­e­sen, Ve­gard Sta­ke La­en­gen, Oli­ver Zaugg.

Schweizer­ne har væ­ret gan­ske gen­nem­sig­ti­ge i den­ne sæ­son, og hel­ler ik­ke med nye ko­ste ser det ud til, at man har tænkt sig at fe­je vej­en. Sylvain Cha­va­nel ( bil­le­det) er væk. Det er et tab.

BT vur­de­rer:

Til­gang:

Odd Chri­sti­an Eiking, Da­ni­el Ho­el­gaard, Ig­na­tas Ko­nova­lovas, Je­re­my Mai­son, Se­ba­stien Rei­chen­bach.

Det fran­ske tra­di­tions­hold har brugt res­sour­cer på Thi­baut Pi­not og Ar­naud De­ma­re ( bil­le­det) og har snup­pet et par nor­ske ta­len­ter li­ge før luk­ke­tid. Ma­na­ger Marc Ma­di­ot skyn­der sig lang­somt, men be­va­rer ro og sta­tus quo.

BT vur­de­rer:

Til­gang:

Si­mo­ne Con­son­ni, Marko Kump, Ma­tej Mo­ho­ric, Lou­is Me­intjes, Si­mo­ne Pe­til­li, Edward Ra­va­si.

Det ene­ste ita­li­en­ske Wor­ld Tour­hold har brugt for­nuft i sig­nin­gen af Me­intjes. Hvis el­lers den tid­li­ge­re ju­ni­or- og U23- ver­dens­me­ster Ma­tej Mo­ho­ric kom­mer i om­drej­nin­ger, er det ik­ke vær­st.

BT vur­de­rer:

Til­gang:

BT vur­de­rer:

Hos Lars Bak ( bil­le­det) og kom­pag­ni va­der man i hjem­me­dyr­ket ta­lent, så de tre nye nav­ne er kun småju­ste­rin­ger i en i for­vej­en me­get ho­mo­gen trup. Jel­le Wal­lays er en halv­hur­tig og mo­der­ne pun­ch­eur ty pe og Ra­fa­el Valls bli­ver en ekso­ti­ske eta­pe­løbs­fugl i sam­lin­gen.

Hos Jakob Fuglsangs Asta­na har man la­det Taa­ramäe og Lan­da gå uden at få nyt blod ind. Al­li­ge­vel ser dyb­den og kva­li­te­ten i trup­pen ud til at kun­ne bæ­re Asta­na igen­nem så ri­ge­ligt end­da. Men spørgs­må­let er, hvor­når for­hol­det mel­lem Ni­ba­li og Aru kra­ke­le­rer to­talt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.