’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Li­ne Jør­gen­sen

Det vir­ker ik­ke, som om at Lot­te er spe­ci­elt ne­ga­tivt på­vir­ket af sin si­tu­a­tion. Un­der træ­nin­gen var hun li­ge så glad, som hun ple­jer at væ­re. Sy­nes jeg Es­b­jergs træ­ner Lars Fre­de­rik­sen, der gav hen­de så lidt spil­le­tid i en po­kal­kamp i sid­ste uge mod HC Oden­se, at hun bå­de næg­te­de at del­ta­ge i hol­dets hjem­tur med bus og valg­te at stå over en liga­kamp to da­ge se­ne­re mod Team Tvis Holste­bro.

Men det var ik­ke kun Lot­te Gri­gel, der valg­te tavs­he­den i ti­mer­ne ef­ter hen­des kon­flikt var ble­vet kendt af of­fent­lig­he­den.

Selv­om Dansk Hånd­bold For­bund før træ­nings­pas­set hav­de sagt, at al­le spil­le­re og træ­ne­re vil­le stå til rå­dig­hed til in­ter­view, blev det kort før pres­se­mø­det med­delt, at man hav­de valgt at slå en jer­n­ring om Lot­te Gri­gel.

» Men jeg øn­sker ik­ke at bli­ve ci­te­ret, « sag­de DHFs kom­mu­ni­ka­tions­kon­su­lent Ale­xan­der El­ver­lund om den spe­ge­de sag, der ty­de­lig­vis har gi­vet in­tern uro på lands­hol­det.

Han kun­ne dog for­tæl­le, at be­slut­nin­gen var ble­vet fo­re­ta­get af en enig lands­holds­le­del­se i sam­råd med Lot­te Gri­gel. Et valg, der blev bak­ket op af lands­holds­an­fø­rer Li­ne Jør­gen­sen.

» Vi er sam­let for at spil­le to vig­ti­ge kam­pe i EM- kva­li­fi­ka­tio­nen mod Tyr­ki­et og Portu­gal. Det kræ­ver fuldt fo­kus, « sag­de hun og til­fø­je­de:

» Men det vir­ker ik­ke, som om at Lot­te er spe­ci­elt ne­ga­tivt på­vir­ket af sin si­tu­a­tion. Un­der træ­nin­gen var hun li­ge så glad, som hun ple­jer at væ­re. Sy­nes jeg. «

Lands­holds­ve­te­ra­nen Ann Gre­te Nørgaard hav­de hel­ler ik­ke lyst til at kom­men­te­re Lot­te Gri­gels klubpro­ble­mer.

» For det før­ste er vi sam­let på lands­hol­det for at for­be­re­de os op­ti­malt til vig­ti­ge kam­pe se­ne­re på ugen, og for det an­det ken­der jeg ik­ke sa­gens de­tal­jer til bunds. Så mig er der hel­ler in­gen, der får et ord ud af om sa­gen, « sag­de Ann Gre­te Nørgaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.