Umo­dent og egoi­stisk, Gri­gel

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TEAM ES­B­JERGS KLUBIKON Lot­te Gri­gel spil­ler ha­s­ard med sin egen frem­tid. Bå­de på klub- og lands­hold. Det er vir­ke­lig­he­den, eft er Gri­gel har age­ret egoi­stisk og umo­dent og sat sig selv over bå­de klub­ben og hold­kam­me­ra­ter­ne.

Kort for­talt hand­ler sa­gen om, at Lot­te Gri­gel i en læn­ge­re pe­ri­o­de har væ­ret util­freds med sam­ar­bej­det med ch­eft ræ­ner Lars Fre­de­rik­sen - med an­dre ord sy­nes play­ma­ke­ren ik­ke, hun har få­et nok spil­le­tid.

Kon­fl ik­ten nå­e­de en fo­re­lø­big kul­mi­na­tion tors­dag, da Gri­gel eft er Team Es­b­jergs po­kal­kamp mod HC Oden­se ’ hen­te­de sit tøj i om­klæd­nings­rum­met og ik­ke var i bus­sen med hold­kam­me­ra­ter­ne på hjem­tu­ren’, som klub­ben for­mu­le­rer det i en pres­se­med­del­el­se. Eft er­føl­gen­de har Lot­te Gri­gel hver­ken del­ta­get i træ­nin­gen fre­dag el­ler lør­da­gens kamp mel­lem Team Es­b­jerg og Team Tvis Holste­bro - iføl­ge klub­le­del­sen eft er aft ale med sport­s­chef Tho­mas Hyl­le.

Al­le sa­gens de­tal­jer har end­nu ik­ke væ­ret frem­me, eft er TV2 kun­ne af­slø­re hi­sto­ri­en søn­dag aft en, men med­min­dre der er ble­vet kørt psy­kisk ter­ror el­ler an­det i den bold­ga­de på Gri­gel - hvil­ket selvsagt er van­ske­ligt at fo­re­stil­le sig - har play­ma­ke­ren op­ført sig enormt upro­fes­sio­nelt. HUN HAR SVIGTET sit hold og få­et sig selv til at lig­ne en fors­må­et ung­doms­spil­ler. Det er nu en­gang ch­eft ræ­ne­rens pri­vil­e­gi­um at be­stem­me, hvem der skal spil­le. Det er det, han får sin løn for. Lot­te Gri­gel får der­i­mod sin løn for at stå til rå­dig­hed for klub­ben og træ­ne­ren. Og spil­le og træ­ne i det om­fang, som træ­ne­ren dik­te­rer.

Er hun ik­ke til­freds med den spil­le­tid, hun bli­ver til­delt, har hun to valg: Hun kan fi nde en ny klub el­ler bi­de tæn­der­ne sam­men og knok­le til træ­ning for at vi­se træ­ne­ren, at han ta­ger fejl. Alt an­det er en mis­for­stå­el­se, og Lot­te Gri­gel vi­ser desvær­re nu tegn på den for­kæ­le­de at­ti­tu­de, der i fl ere år har væ­ret en syg­dom blandt fl ere dan­ske kvin­de­spil­le­re. Spørg ba­re tid­li­ge­re land­stræ­ner Jan Pyt­li­ck, som i si­ne sid­ste år på lands­hol­det kæm­pe­de med spil­le­re, der hav­de den op­fat­tel­se, at det var op til dem selv at be­stem­me, om de skul­le spil­le el­ler ej.

Og apro­pos lands­hol­det er det spæn­den­de at se, hvad sa­gen kom­mer til at be­ty­de for Lot­te Gri­gel på den front. Den nye land­stræ­ner, Klavs Bruun Jør­gen­sen, har gjort det krystal­klart for spil­ler­ne, at han un­der in­gen om­stæn­dig­he­der vil ac­cep­te­re pri­ma­don­na­nyk­ker. Godt nok har Lot­te Gri­gel ik­ke ramt ved si­den af nat­pot­ten i rød- hvid sam­men­hæng, og Bruun Jør­gen­sen har da og­så i før­ste om­gang er­klæ­ret sin støt­te til Gri­gel, men der­for kan play­ma­ke­rens op­før­sel al­li­ge­vel en­de med at brin­ge hen­des bil­let til VM- slut­run­den i fa­re. Hvis kon­fl ik­ten er så vold­som, at hun ik­ke vil spil­le un­der Lars Fre­de­rik­sen i Es­b­jerg, får hun af go­de grun­de ik­ke den nød­ven­di­ge kamp­træ­ning frem mod VM. Skift er hun klub, føl­ger der en ka­ran­tæ­ne­pe­ri­o­de med, og det vil selv­føl­ge­lig og­så få ne­ga­tiv ind­fl ydel­se på Gri­gels mu­lig­he­der for at ram­me top­for­men.

Væl­ger hun at fort­sæt­te i Es­b­jerg, som hun for­læn­ge­de kon­trak­ten med i ja­nu­ar, ven­ter der et kæm­pe ar­bej­de med at genop­byg­ge til­li­den til bå­de Fre­de­rik­sen og hold­kam­me­ra­ter­ne, og det er svært at se hen­de gå ind og til­kæm­pe sig en nøg­lerol­le i de fem kam­pe, ve­stjy­der­ne skal spil­le, in­den da­me­liga­en går i VM- dva­le. Al­le tre sce­na­ri­er må væ­re fru­stre­ren­de for Klavs Bruun Jør­gen­sen og lands­hol­det. LI­GE NU SKAL Lot­te Gri­gel dog ik­ke be­kym­re sig syn­der­ligt om VM på hjem­me­ba­ne i de­cem­ber. Hun bør i ste­det fo­ku­se­re på at fi nde den yd­my­ge at­ti­tu­de frem, pas­se sit ar­bej­de og over­hol­de sin kon­trakt. Og så skal hun må­ske over­ve­je, om det er hen­sigts­mæs­sigt, at hun har sin far som sin nær­me­ste rå­d­gi­ver. Det er sjæl­dent en god ide at blan­de fa­mi­lie, fø­lel­ser og for­ret­ning sam­men på den må­de, og eft er den se­ne­ste ud­vik­ling ty­der me­get på, at Lot­te Gri­gel har brug for at bli­ve gu­i­det i den rig­ti­ge ret­ning af en me­re uvil­dig part. El­lers mi­ster hun den sta­tus, hun har i Es­b­jerg, hvor den 24- åri­ge spil­ler me­re end no­gen an­den er sy­no­nym med liga­hol­det, eft er hun har spil­let i klub­ben si­den barns­ben.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.