’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Klavs Bruun Jør­gen­sen

tid ses fra to si­der. Jeg er glad for, at Team Es­b­jergs træ­ner ( Lars Fre­de­rik­sen, red.) har rin­get mig op og for­talt, hvor­dan han ser på sa­gen, « si­ger Klavs Bruun Jør­gen­sen. Så læn­ge hun er her i land­holds­lej­ren støt­ter jeg hen­de. Vi har brug for hen­des kom­pe­ten­cer

Han hå­ber, at sa­gen snart bli­ver løst.

» Én ting er sik­kert: Jeg blan­der mig ik­ke i den. Det er op til dem selv, at fi nde en løs­ning. Må­ske en­der det med, at Lot­te Gri­gel må ud at fi nde en ny klub. Hvis det bli­ver til­fæl­det, vil det væ­re dej­ligt for beg­ge par­ter, hvis de trods alt skil­les som ven­ner, « si­ger Klavs Bruun Jør­gen­sen. Skal hol­de fo­kus Han var med til at ta­ge be­slut­nin­gen om, at Lot­te Gri­gel ved gårs­da­gens lands­hold­stræ­ning i Aar­hus ik­ke skul­le ud­ta­le sig til pres­sen.

» Det er vig­tigt, at hun hol­der fo­kus på de to kom­men­de kam­pe i EM- kva­li­fi ka­tio­nen ( mod Tyr­ki­et og Portu­gal, red.). Ons­dag ( i mor­gen, red.) af­vik­ler vi pres­se­mø­de. Her kan jeg sag­tens fo­re­stil­le mig, at Gri­gel hel­ler ik­ke bli­ver til­gæn­ge­lig for in­ter­view. Men lad os nu få luk­ket sa­gen ned. Li­ge nu ir­ri­te­rer den mig ik­ke. Men det vil den gø­re, hvis vi fort­sæt­ter med at ta­le om den de næ­ste da­ge, « si­ger Klavs Bruun Jør­gen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.