Alonso har ul­ti­ma­tum til McLaren

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FER­NAN­DO ALONSO ER

sta­dig ik­ke tryg ved, hvor­dan frem­ti­den hos McLaren ser ud. Der­for har den span­ske For­mel 1- kø­rer nu væ­ret in­de og slå i bor­det hos le­del­sen hos det bri­ti­ske team. Han har stil­let tre ul­ti­ma­ti­ve krav for at fort­sæt­te hos tea­met eft er den se­ne­ste ka­ta­stro­fa­le præ­sta­tion i Ja­pan. Det skri­ver det span­ske me­die 6Ce­ro. Kra­ve­ne skul­le væ­re føl­gen­de: 1. Han vil ha­ve Hon­das mo­tor­sport­s­chef Yasuhi­sa Arai væk.. 2. Alonso vil ha­ve bed­re ad­gang til da­ta om 2016- ra­ce­rens ud­form­ning. 3. Alonso vil ger­ne ha­ve mu­lig­hed for at ta­ge et sab­batår, hvis ik­ke 2016- ra­ce­ren le­ver op til for­vent­nin­ger­ne i se­ri­en af pre- sea­son- tests el­ler i før­ste grand­prix i Au­stra­li­en. Så vil han hel­le­re hol­de fri og ven­de tilbage i 2017.

Util­freds­he­den fra den span­ske kø­rer kom­mer oven på det sam­men­stød mel­lem kø­rer og team, der var i for­bin­del­se med det ja­pan­ske grand­prix for lidt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.