Hånd­ska­de tvin­ger Magnus­sen til nyt afb ud

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FOR­MEL 1 ren­de tids­punkt be­kræft e, at Kevin Magnus­ssen ik­ke ta­ger med McLaren til Rusland.

BT er­fa­rer dog, at selv om dan­ske­rens bræk­ke­de hånd er i bed­ring, så er den end­nu ik­ke he­let til­stræk­ke­ligt til at kø­re en ra­cer­bil.

Der­med er det nu tred­je gang i træk, at Kevin Magnus­sen ik­ke er til ste­de ved et For­mel 1- grand­prix. Og det er imens, at ryg­ter­ne om hans frem­tid bul­drer af sted i pit­ten og i di­ver­se me­di­er. Her sæt­tes Kevin Magnus­sen li­ge nu i for­bin­del­se med det nye Re­nault- team. Men han næv­nes og­så som mu­lig afl øser for Fer­nan­do Alonso, hvis spa­ni­e­ren skul­le fi nde på at stop­pe hos McLaren i uti­de på grund af tea­mets dår­li­ge resultater.

BT har og­så for­søgt at få svar på, om Kevin Magnus­sen, hvis op­tion på en ny aft ale med McLaren ud- løb 30. sep­tem­ber, sta­dig er i tea­mets pla­ner som re­ser­ve­kø­rer se­ne­re i den­ne sæ­son. Men det kun­ne hel­ler ik­ke la­de sig gø­re at få svar på.

I går brød Kevin Magnus­sen selv læn­ge­re tids stil­hed, da han via sin Twit­ter- pro­fi l for­tal­te, at han snart hå­ber at kun­ne for­tæl­le, hvil­ke pla­ner han har for sin kar­ri­e­re i DA­LU

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.