Po­li­ti­le­de­re for­fl yt­tet

BT - - NYHEDER -

FOR­FLYT­TET gens Lauridsen har måt­tet for­la­de sin post i Kø­ben­havns Po­li­ti og er ble­vet for­fl yt­tet til Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti. Der­u­d­over er en vi­cepo­li­ti­kom­mis­sær og en po­li­ti­kom­mis­sær, der og­så var ind­sats­le­der i Kø­ben­havns Po­li­ti, ble­vet for­fl yt­tet. Be­ske­den faldt iføl­ge BTs op­lys­nin­ger mandag og blev eff ek­tu­e­ret tirs­dag.

Kon­se­kven­ser­ne kom­mer i kølvan­det på, at ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ( V) i sid­ste uge op­ly­ste, at po­li­ti­et har ført Fol­ke­tin­get bag ly­set i sa­gen, der tog sin be­gyn­del­se, da be­tjen­te fra Kø­ben­havns Po­li­ti til­ba­ge­holdt en grup­pe de­mon­stran­ter og fra­tog dem de­res ti­be­tan­ske fl ag.

Le­den­de po­li­ti­folk har ef­ter­føl­gen­de fast­holdt over for skift en­de ju­stits­mi­ni­stre - og over for bå­de by- og lands­ret­ten, hvor sa­gen og­så har væ­ret ak­tu­el, da seks de­mon­stran­ter lag­de sag an mod po­li­ti­et i kølvan­det på præ­si­dent­be­sø­get - at der ik­ke blev gi­vet in­struk­ser til at slå ned på de­mon­stran­ter­ne. Vil­le ik­ke ta­be an­sigt Det blev dog mod­be­vist i sid­ste uge, da Pind frem­lag­de en ’ ope­ra­tions­be­fa­ling’ fra Kø­ben­havns Po­li­ti, hvor det frem­går, at ki­ne­ser­ne ik­ke var be­kym­ret over sik­ker­he­den, men at det var af­gø­ren­de for dem, ’ at de ik­ke ta­ber an­sigt’ ved en kon­fron­ta­tion med de­mon­stran­ter i for­bin­del­se med stats­be­sø­get i Dan­mark.

Så læn­ge Den Uafh æn­gi­ge Po­li­tik­la­ge­myn­dig­hed un­der­sø­ger sa­gen, vil Kø­ben­havns Po­li­ti ik­ke ud­ta­le sig om de for­fl yt­nin­ger, der er fo­re­ta­get som kon­se­kvens af sa­gen.

» Vi kan ik­ke kom­men­te­re en sag, når den lig­ger hos DUP, « si­ger kom­mu­ni­ka­tions­chef i Kø­ben­havns Po­li­ti Mads Jen­sen til BT.

BT har for­søgt at få kom­men­ta­rer fra de tre po­li­ti­folk, som er ble­vet for­fl yt­tet, men hver­ken den tid­li­ge­re le­den­de po­li­ti­in­spek­tør i Kø­ben­havns Po­li­ti, Mo­gens Lauridsen, el­ler de to po­li­ti­kom­mis­sæ­rer må ud­ta­le sig om sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.