Ja, de har fri­hed til fa­mi­li­e­liv

BT - - DEBAT - NIN­NA THOM­SEN

Sund­heds- og om­sorgs­borg­me­ster, Kø­ben­havns Kom­mu­ne ( SF)

go­de bar­sels­mu­lig­he­der for de stu­de­ren­de. Jeg an­er­ken­der, at stu­de­ren­de kan fø­le sig pres­se­de og har travlt, men i sid­ste en­de er der en stør­re fl ek­si­bi­li­tet i at væ­re småbørns­fa­mi­lie, når man er un­der ud­dan­nel­se end på ar­bejds­mar­ke­det. Bar­net kan ha­ve kor­te­re da­ge i vug­ge­stu­en, da man bed­re selv kan plan­læg­ge, om man vil læ­se i dag­ti­mer­ne el­ler om aft enen. Der har væ­ret en klar norm om, at børn

DER ER FAK­TISK

var no­get man fi k, når man hav­de sit på det tør­re. Men i dag kan man og­så væl­ge at få børn, mens man læ­ser, da der er mu­lig­hed for bar­selsor­lov for beg­ge par­ter.

sat sig øko­no­misk fast i et stort hu­slån el­ler en bil som stu­de­ren­de, så man er i en an­den øko­no­misk si­tu­a­tion, selv­om de ek­stra SU- klip, man får, ik­ke ud­gør en gul­dran­det for­ret­ning. Pres­set aft ager ik­ke, når man som kvin­de i den fø­de­dyg­ti­ge al­der skal ind på ar­bejds­mar­ke­det og gø­re en kar­ri­e­re. Der er dog og­så man­ge ud­for­drin­ger

MAN HAR IK­KE

ved at ha­ve børn, så pres­set for­svin­der ik­ke som dug for so­len.

er at gi­ve me­re vi­den til de un­ge om fer­ti­li­tet og de kon­se­kven­ser, det kan ha­ve at ven­te for læn­ge med at stift e fa­mi­lie. Vi vil ik­ke blan­de os i, hvor­når de skal ha­ve børn. Men at gi­ve in­for­ma­tion om sund­heds­spørgs­mål er på en kom­mu­nes dags­or­den. Det er en ud­for­dring, når hvert 10. barn i Dan­mark bli­ver und­fan­get på en fer­ti­li­tets­kli­nik. For det har store kon­se­kven­ser for dem, der skal gen­nem de be­hand­lin­ger.

FOR­MÅ­LET MED KAMPAG­NEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.