Nej, det er ri­si­ka­belt at få børn

BT - - DEBAT - YAS­MIN DAVALI

For­mand for Dan­ske Stu­de­ren­des Fæl­les­råd

si­den af. Stu­de­ren­de kan sag­tens fi nde ud af, om de vil ha­ve børn el­ler ej, helt uden at Kø­ben­havns Kom­mu­ne blan­der sig. Men hvis man vil gø­re no­get, bør man gø­re en ind­sats for at ska­be nog­le for­ud­sæt­nin­ger for, at man fak­tisk har mu­lig­he­der for at få børn. Hver­da­gen som for­æl­drer og stu­de­ren­de skal hæn­ge sam­men. Des­u­den tror jeg ik­ke, at der er man­ge stu­de­ren­de, der er i tvivl om,

KAMPAG­NEN SKY­DER VED

hvor­dan man får børn. Men li­ge nu er der nog­le SU- reg­ler og en frem­drift sre­form, der gør det rig­tig svært at få børn, mens man er stu­de­ren­de.

til SU- reg­ler­ne er me­get dår­li­ge, og det er ik­ke mu­ligt at ha­ve det sam­me øko­no­mi­ske bar­sels­ni­veau, som al­le an­dre har. Det er ik­ke mu­ligt, hvis man og­så skal ha­ve øko­no­mi­en til at hæn­ge sam­men. Og med frem­drift sre­for­men be­ty­der det, at man ik­ke kan gå ned på del­tid og even­tu­elt ud­sky­de et fag til næ­ste se­me­ster, for­di man ik­ke må for­læn­ge stu­di­et.

BARSELSVILKÅRENE I FOR­HOLD

Hvis man har be­hov for at væ­re med i en ind­kø­rings­pe­ri­o­de i bør­ne­ha­ven el­ler på bar­nets før­ste sy­ge­dag, kan man bli­ve nødt til at drop­pe vig­ti­ge fo­re­læs­nin­ger. Deruod­ver er der man­ge krav til hver­da­gens ram­mer, der jo æn­drer sig, når man får børn.

at få børn, før man har styr på sit liv, har øko­no­mi­en til det og et sted at bo. Det er go­de og se­ri­ø­se over­vej­el­ser, stu­de­ren­de gør sig, hvis de væl­ger at ven­te med at få børn, for­di de ik­ke har plads til det i de­res liv el­ler in­den for hver­da­gens ram­mer.

DET ER RI­SI­KA­BELT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.