Tror vi på, at po­li­ti­et hand­le­de ale­ne?

ME­NER

BT - - DEBAT -

Fle­re le­den­de po­li­ti­folk er ble­vet for­fl yt­tet fra de­res po­ster i kølvan­det på af­slø­rin­ger­ne af, at der var en klok­ke­klar or­dre om at fj er­ne ti­be­tan­ske fl ag, da den ki­ne­si­ske præ­si­dent Hu Jin­tao be­søg­te Dan­mark i 2012.

Men det er na­tur­lig­vis et helt lo­gisk op­føl­gen­de spørgs­mål, om det er den rig­ti­ge løs­ning. For det vir­ker alt an­det li­ge ut­ro­ligt, at Kø­ben­havns Po­li­ti ale­ne skul­le væ­re nå­et frem til den konklusion, at det kun­ne ka­ste lan­det ud i en diplo­ma­tisk kri­se, hvis man lod Ki­nas mest magt­ful­de mand få øje på de­mon­stran­ter, der vift ede med et fl ag. SOM DI­REK­TØ­REN I tæn­ket­an­ken Justi­tia, Ja­cob Mchan­ga­ma, på­pe­ger, så var Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et me­get op­mærk­som på ik­ke at til­la­de en kri­tisk ek­sil­ki­ne­sisk tv- sta­tion ad­gang til pres­se­mø­der, for­di man an­gi­ve­ligt var nervøs for at pro­vo­ke­re den ki­ne­si­ske gæst, hvil­ket kun­ne sæt­te sam­hand­len med ver­dens næst­stør­ste øko­no­mi un­der pres. Der­for er det glim­ren­de, at ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ( V) har åb­net for en un­der­sø­gel­se, der skal gran­ske for­hol­de­ne. Og her skal man gi­vet­vis læn­ge­re end Kø­ben­havns Po­li­ti for at kom­me frem til de re­el­le be­slut­nings­ta­ge­re. DET MÅ OG skal væ­re så­dan, at man i et frit og de­mo­kra­tisk land kan gi­ve ud­tryk for hold­nin­ger, så læn­ge man gør det in­den for lovens græn­ser. Det er en fryg­te­lig tan­ke, at man for at tæk­kes en stats­le­der, der ik­ke har sam­me respekt for fun­da­men­tale ret­tig­he­der, knæg­ter sin egen be­folk­nings yt­rings­fri­hed. For så er der ta­le om et knæfald, der ik­ke er et de­mo­kra­ti vær­digt. Uag­tet at det kun­ne ha­ve ko­stet på an­dre pla­ner.

Hå­bet er, at den ned­sat­te un­der­sø­gel­ses­kom­mis­sion kan kæm­pe sig til bunds. Den op­ga­ve bli­ver ik­ke nød­ven­dig­vis let, for ind­til vi­de­re har der væ­ret ri­ge­ligt med for­ti­el­ser og til­ba­ge­hold­te sand­he­der. jst

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.