IND­TIL SO­LEN BRÆN­DER UD ’’

I sin åb­nings­ta­le af­gav stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen et løft e med en mar­kant lø­be­tid

BT - - DEBAT -

Dan­mark bli­ver ik­ke en del af EUs asyl­po­li­tik uden en ny fol­ke­af­stem­ning. Det løft e gæl­der » ind­til So­len bræn­der ud « . Så­dan lød det i går fra stats­mi­ni­ste­ren. Og det blev straks bak­ket op af S- for­mand Met­te Fre­de­rik­sen. Det stil­ler ja- par­ti­er­ne bed­re for­ud for fol­ke­af­ste­m­in­gen om rets­for­be­hol­det den 3. de­cem­ber. Det var et smart kom­mu­ni­ka­tions­greb, men på sin vis og­så en po­li­tisk nar­re­sut.

Løk­kes løft e kom som det, ta­leskri­ve­re kal­der et ’ drop in’. Det stod alt­så ik­ke i ma­nuskrip­tet, som al­le jour­na­li­ster sad med for­an sig, da ta­len blev holdt. Det lil­le tri­ck har Løk­ke be­nyt­tet før - bl. a. i sin åb­nings­ta­le i 2009. Det vir­ke­de helt eft er hen­sig­ten og løb med næ­sten he­le op­mærk­som­he­den, så­le­des og­så i den­ne kom­men­tar. LØF­TET HAV­DE PRI­MÆRT til hen­sigt at ta­ge luft en ud af nej- si­dens bed­ste ar­gu­ment, nem­lig at den EU- aft ale, vi skal stem­me om, i vir­ke­lig­he­den er et for­søg på at sni­ge me­re EU ind ad bag­dø­ren. Det kal­der man gli­de­ba­ne­pro­ble­ma­tik­ken. Be­skyld­nin­gen om, at ja- par­ti­er­ne i re­a­li­te­ten be­der om et stør­re man­dat fra dan­sker­ne ved fol­ke­af­stem­nin­gen, end de selv si­ger, er ik­ke helt skæv. Ja- par- ti­er­ne vil ger­ne ha­ve, at dan­sker­ne op­fat­ter afstemningen som et ja el­ler nej til fort­sat del­ta­gel­se i Eu­ro­pol. Det er og­så det, af­ste­m­in­gen hand­ler om. Men den hand­ler om me­re end det. Og vig­tigst af alt, så gi­ver den et al­min­de­ligt fl er­tal i Fol­ke­tin­get mu­lig­hed for i frem­ti­den at til­slut­te sig fl ere om­rå­der af EU- po­li­tik­ken uden en fol­ke­af­stem­ning. DFS FOR­MAND KRI­STI­AN Thu­le­sen Da­hl døm­te da og­så hur­tigt Løk­kes løft e som » ik­ke me­get værd « og til­fø­je­de, at Løk­ke jo ba­re kan la­ve et lov­for­slag, der kun be­der be­folk­nin­gen op­gi­ve su­veræ­ni­te­ten i for­hold til Eu­ro­pol. Der­med und­går man, at dan­sker­ne gi­ver Chri­sti­ans­borg lov til at be­stem­me, hvor­når man i øv­rigt vil » læg­ge tin­ge­ne ned til Bruxel­les « . Det er fuld­stæn­digt rig­tigt.

Løk­kes løft e kan dog af­væb­ne in­si­nu­a­tio­ner om, at det er ri­si­ka­belt at gi­ve Fol­ke­tin­get den magt, for hvem ved, om et frem­ti­digt fol­ke­ting be­slut­ter sig for at til­slut­te sig EUs asyl­po­li­tik. Det gi­ver S og V nu en ga­ran­ti for ik­ke vil ske uden en fol­ke­af­ste­m­ing. Men hvem ved, hvad frem­ti­den brin­ger i S og V? For selv­føl­ge­lig kan Løk­ke ik­ke si­ge, hvad Ven­stre gør, ind­til So­len bræn­der ud. En for­mands ræk­ke­vid­de er trods alt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.