Er det en god idé, at Kø­ben­havns Kom­mu­ne op­for­drer stu­de­ren­de til at få børn?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 17.57 NA­TUR­LIG STIG­NING På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 18.16 GI­VER BONUS På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 18.22 MAN SKAL VÆ­RE KLAR På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 19.57 BED­STE BE­SLUT­NING På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 21.09

Ja

Re­bec­ca Fo­ley

Char­lot­te Jen­sen

He­le­ne Kjel­gaard

Nej

3.397 stem­mer på bt. dk

FOLK MÅ SELV OM DET Hvor­for nu ik­ke ba­re la­de folk om sit? Hvad hvis folk nu ik­ke gi­der ha­ve børn? Som om det er en tvangs­hand­ling, at folk ab­so­lut skal ha­ve børn i dag. I et sam­fund der er ind­ret­tet på, at et par har to lø­nind­tæg­ter, ja, så er det na­tur­ligt, at al­de­ren på førs­te­gangs­fø­de­n­de er ste­get. Pi­ger­ne får at vi­de, at det gæl­der om at få sig en ud­dan­nel­se og væ­re sta­bilt fun­de­ret på ar­bejds­mar­ke­det, før de får børn. Skal de ting op­nås først, sti­ger al­de­ren.

Ja­ne Fru­gaard Val­sted­gaard

Vi fi k børn tid­ligt, så min bonus er ot­te bør­ne­børn, et bar­ne­barn på vej i mor­gen el­ler derom­kring og to ol­debørn. Og vi blev ik­ke hængt ud som un­ge mødre.

Ma­ri­an­ne Gou­lart Stjern­holm

Man skal få børn, når man er klar og har over­skud. Der er in­tet galt i, at man ger­ne vil ha­ve pen­ge til for­nø­jel­ser, le­ge­tøj, tøj osv., som et barn har brug for. Jeg el­sker, at jeg blev mor, da jeg var 23. Bed­ste be­slut­ning i mit liv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.