PANELET

BT - - DEBAT -

MA­H­MOUD DAOUD MEHMET ÜMIT NECEF In­te­gra­tion er ble­vet til et po­li­tisk kort, som bli­ver brugt eft er be­hag og fol­ke­stem­ning. Man har, uan­set re­ge­ring, ik­ke væ­ret god til at bru­ge de ek­si­ste­ren­de kom­pe­ten­cer, som fl ygt­nin­ge­ne har med sig, el­ler at opkva­li­fi ce­re dem i for­hold til de­res ud­dan­nel­se. Man­ge ind­van­dre­re og fl ygt­nin­ge har in­te­gre­ret sig. Men som Løk­ke på­pe­ger, ser det ik­ke godt ud med in­te­gra­tio­nen på ar­bejds­mar­ke­det. Det skal der gø­res no­get ved. Og så har vi et helt klart pro­blem med, at nog­le un­ge til­træk­kes af ek­strem is­la­mis­me.

Med­lem af Rå­det for Et­ni­ske Mi­no­ri­te­ter, tidl. for­mand for Oden­se In­te­gra­tions­råd

Lek­tor, Cen­ter for Mel­le­møst­stu­di­er, SDU

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.