SFs par­ti­top i Dan­mark på EUs løn­nings­li­ste

BT - - NYHEDER - Mar­gre­te Auken ( SF)

MI­STAN­KE

I sid­ste uge måt­te Carl Holst træk­ke sig som for­svars­mi­ni­ster ef­ter hård kri­tik af, at hans per­son­li­ge rå­d­gi­ver i Re­gion Syd­dan­mark og­så hav­de ar­bej­det for ham i valg­kam­pen.

EUs sær­li­ge an­ti- svin­del­kon­tor har net­op ind­ledt en efterforskning af le­de­ren af det fran­ske høj­re­par­ti Front Na­tio­nal, Ma­ri­ne Le Pen. Hun er mistænkt for at ha­ve om­di­ri­ge­ret EU- mid­ler til sin na­tio­na­le valg­kamp i 2012.

Iføl­ge di­rek­tør og tals­mand for Eu­ro­pa- Par­la­men­tet, Jau­me Duch Gu­il­lot, må par­la­men­tet kun godt­gø­re ud­gif­ter til as­si­stan­ce, som ’ er nød­ven­di­ge for og di­rek­te for­bun­det med med­lem­mer­nes udø­vel­se af de­res man­dat’. Skal ta­ge or­lov op til valg Lo­ka­le as­si­sten­ter må ik­ke ar­bej­de for to for­skel­li­ge par­la­men­ter på sam­me tid. De skal la­de sig frit­stil­le un­der valg­kam­pe el­ler ta­ge or­lov, da EU- mid­ler ik­ke må bru­ges til at fi­nan­si­e­re par­ti­er­nes valg­kampag­ner. Hver­ken Turid Leir­voll el­ler Jens Andersen var frit­stil­le­de un­der de se­ne­ste valg­kam­pe til Fol­ke­tin­get i ju­ni i år el­ler til Eu­ro­pa- Par­la­men­tet i maj 2014.

Jau­me Duch Gu­il­lot un­der­stre­ger, at han kun ud­ta­ler sig om reg­ler­ne i helt ge­ne­rel­le ven­din­ger. Hans kom­men­tar er der­for ik­ke mønt­et kon­kret på Aukens prak­sis.

Anbefaler par­la­men­tet, at lo­ka­le as­si­sten­ter skal ta­ge or­lov un­der valg­kam­pe?

» In­de­ed ( na­tur­lig­vis), « si­ger Jau­me Duch Gu­il­lot til BT.

BT har fore­holdt Mar­gre­te Auken den ud­læg­ning af reg­ler­ne fra par­la­men­tets tals­mand. Hun af­vi­ser gan­ske be­stemt, at hun har gjort no­get for­kert.

» Turid Leir­voll og Jens Andersen ar­bej­der for mig i hver syv ti­mer om ugen i gen­nem­snit. De ar­bej­der i de syv ti­mer ale­ne med op­ga­ver, som er di­rek­te for­bun­det med udø­vel­sen af mit man­dat i Eu­ro­pa- Par­la­men­tet jævn­før reg­ler­ne her­om. Ud­over de ti­mer, de på­gæl­den­de er an­sat hos mig, er de og­så an­sat i SF. Ar­bej­de i for­bin­del­se med kampag­ner fi­nan­si­e­res af SF, « si­ger Mar­gre­te Auken og til­fø­jer, at hun selv er an­svar­lig for, at den må­de, hun an­ven­der as­si­sten­ter på, lig­ger in­den for par­la­men­tets reg­ler.

» Det er min kla­re op­fat­tel­se at jeg hol­der mig in­den for reg­ler­ne, « si­ger hun.

Mar­gre­te Auken mod­ta­ger op til 21.379 eu­ro, sva­ren­de til 160.000 kr., om må­ne­den til af­løn­ning af as­si­sten­ter. In­den for den­ne be­løbs­ram­me skal hun løn­ne to ak­kre­di­te­re­de as­si­sten­ter i Bruxel­les samt fi­re lo­ka­le as­si­sten­ter på Chri­sti­ans­borg.

Ved si­den af løn­nen til Turid Leir­voll og Jens Andersen be­ta­ler Mar­gre­te Auken og­så en ad­vo­kat for at stå for ad­mi­ni­stra­tio­nen af he­le ord­nin­gen. Det er nem­lig et lov­krav fra EU.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.