Le­vako­vic slip­per for ud­vis­ning ’’

BT - - NYHEDER - In­ger Støj­berg ( V), ud­læn­din­ge­mi­ni­ster

DOM te: » Han er ked af sin del­ta­gel­se i pro­gram­met (’ Si­gø­j­ner­bos­sen og hans be­ryg­te­de fa­mi­lie’, red.), da han blev frem­stil­let som ma­fi­a­boss, hvil­ket ik­ke er til­fæl­det. Han har fortr­udt sin med­vir­ken. Han har og­så mod­ta­get trus­ler. «

Sam­ti­dig kom det i ret­ten frem, at Gi­mi Le­vako­vic valg­te at drop­pe ud af fol­ke­sko­len ef­ter 7. klas­se. Ser træ­ning som sit job Si­den han gik ud, har han hver­ken læst vi­de­re el­ler væ­ret i beskæf­ti­gel­se. Han har væ­ret til­knyt­tet et job­cen­ter i Taar­n­by, og han mod­ta­ger kon­tant­hjælp og bør­ne­pen­ge.

Han kan dog ik­ke hu­ske, hvad be­lø­bet præ­cist er på om må­ne­den.

I Østre Lands­ret gjor­de han det dog klart, at han ger­ne vil ha­ve et job. Sær­ligt ét job me­re end an­dre.

» Han vil ger­ne væ­re fit­ness- in­struk­tør og ta­ge den ud­dan­nel­se, det ta­ger at bli­ve det, « læ­ste an­kla­ger Mor­ten Eb­be Ni­el­sen op af per­sonun­der­sø­gel­sen.

Det kom­mer sig blandt an­det af, at Gi­mi Le­vako­vic al­tid har træ­net me­get.

» Styr­ke­træ­ning har al­tid fyldt me­get for ham. Han træ­ner tre ti­mer om da­gen. Han ser det som sit job, « læ­ste an­kla­ge­ren vi­de­re op af un­der­sø­gel­sen.

Der­u­d­over har Gi­mi Le­vako­vic vist in­ter­es­se for ren­gø­rings­ar­bej­de el­ler for at bli­ve trans­port­chauf­før, hvis han kan ge­n­er­hver­ve sit kø­re­kort. Han har dog an­gi­ve­ligt og­så søgt om før­tids­pen­sion på grund af

FÆNGSELS­STRAF Ret­ten har fun­det, at 46- åri­ge Gi­mi Le­vako­vic ik­ke skal ud­vi­ses af Dan­mark. Han skal dog i fængsel et i år og seks må­ne­der. Iføl­ge BTs mand ved Østre Lands­ret, har det blandt an­det væ­ret en for­mil­den­de om­stæn­dig­hed, at kro­a­tisk­fød­te Gi­mi Le­vako­vic har børn i Dan­mark, og at han ik­ke tid­li­ge­re er ble­vet dømt i sa­ger, der po­ten­ti­elt kun­ne gi­ve ud­vis­ning.

» Af­gø­rel­sen var bed­re end i Næst­ved By­ret. det vig­tig­ste for ham var, dår­ligt hel­bred, som skul­le for­hin­dre ham i at få et ar­bej­de.

Dansk Fol­ke­par­tis Pe­ter Ko­fod Poul­sen ( DF), som er med­lem af rets­ud­val­get, me­ner, det er kræn­ken­de for rets­fø­lel­sen, at Gi­mi Le­vako­vic slip­per for at bli­ve ud­vist.

» Jeg må in­drøm­me, jeg er bå­de skuf­fet og overrasket over dom­men. Hvis ik­ke Gi­mi Le­vako­vic kan ud­vi­ses, hvem kan så? Jeg sid­der i hvert fald tilbage med en for­nem­mel­se af, at min rets­fø­lel­se er ble­vet kræn­ket, « si­ger Pe­ter Ko­fod Poul­sen. at han ik­ke blev ud­vist « , si­ger Gi­mi Le­vako­vi­cs for­svar­sad­vo­kat Bjørn Elmquist, der godt for­står, at dom­mer­ne har væ­ret split­te­de i af­gø­rel­sen om ud­vis­nin­gen.

» Der har væ­ret en ko­losal pres­sehetz af Le­vako­vic, og så er det me­get svært at væ­re dom­mer i den si­tu­a­tion. Det er svært at væ­re dom­mer og me­ne, at han skal bli­ve, når me­di­er skri­ver, at nu er det ud med ham, « si­ger Bjørn Elmquist til BTs ud­send­te, der be­ret­ter, at Gi­mi Le­vako­vic vir­ke­de ro­lig og fat­tet og sam­ti­dig let­tet over, han ik­ke blev ud­vist af Dan­mark. Det er ble­vet tid til at stram­me ud­vis­nings­reg­ler­ne

» Nu må det stop­pe! Vi er sim­pelt­hen til grin i det her land, når man kan be­gå den ene kri­mi­nel­le hand­ling ef­ter den an­den, uden det får kon­se­kven­ser! Hvis Pind me­ner, han er she­rif, så må she­rif­fen til at træ­de i ka­rak­ter! « , skri­ver han på Fa­ce­book.

SF’s ind­føds­retsord­fø­rer, Ja­cob Mark, » fat­ter ik­ke, hvor­dan en mand som Le­vako­vic kan slip­pe for ud­vis­ning, « skri­ver han på Twit­ter. Men po­in­te­r­er og­så, at » in­gen po­li­ti­ke­re er hæ­vet over dom­sto­le­ne. « ’ Føj’ Og ra­se­ri­et når og­så ud til lo­kal­po­li­ti­ker­ne. » Føj! « skri­ver Mor­ten Da­hlin, med­lem af Gre­ve By­råd. » Be­vi­set på, at sy­ste­met ik­ke fungerer: Gi­mi Le­vako­vic får lov at bli­ve i Dan­mark. «

De man­ge op­råb til ju­stits­mi­ni­ste­ren har dog for­kert adres­se. Justits­mi­ni­ste­ri­et op­ly­ser iføl­ge Jyl­lands- Po­sten, at det er Ud­læn­din­ge­mi­ni­ster In­ger Støj­berg ( V), der skal ta­ge sig af spørgs­mål om ud­vis­nings­reg­ler.

In­ger Støj­berg greb da og­så mu­lig­he­den i går af­tes og skrev føl­gen­de på Fa­ce­book:

» Som mi­ni­ster må jeg ik­ke kom­men­te­re kon­kre­te rets­sa­ger, så lad mig nø­jes med at si­ge det­te: Det er ble­vet tid til at stram­me ud­vis­nings­reg­ler­ne. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.