Stak sin mor ned og sat­te ild til lej­lig­hed

BT - - NYHEDER -

FAMILIEDRAMA En 49- årig mand blev i går an­holdt i sin mors bræn­den­de lej­lig­hed, ef­ter han hav­de stuk­ket sin mor med en kniv og sat ild til lej­lig­he­den. Po­li­ti, am­bu­lan­cer og brand­væs­net ryk­ke­de i går ef­ter­mid­dag ud til et lej­lig­heds­kom­pleks ved Høj­kær i Brøndby, hvor rø­gen stod ud ad vin­du­et på 1. sal. Her var den 69- åri­ge kvin­de slup­pet ud af lej­lig­he­den og ned på ga­den.

» Mo­de­ren sad og holdt sig for hal­sen og skreg, mens blo­det sprøjte­de ud, « for­tæl­ler Linda Jen­sen, der bor over­for. Kvin­den fik hjælp af læ­ger, mens po­li­ti­be­tjen­te med røg­dyk­ker­ma­sker for­søg­te at træn­ge ind i den bræn­den­de lej­lig­hed.

An­dre be­tjen­te af­søg­te om­rå­det for at fin­de ger­nings­man­den. De skul­le dog ik­ke le­de læn­ge, for søn­nen hav­de bar­ri­ka­de­ret sig i lej­lig­he­den. Brand­mænd var der­for nødt til at krav­le op på en sti­ge og smadre et vin­due for over­ho­ve­det at kom­me ind.

Men søn­nen over­gav sig ik­ke fri­vil­ligt. » Han blev bå­ret ud af fi­re be­tjen­te, og hans ben var ta­pet sam­men med gaf­fa­ta­pe, men han spr­æl­lede og gjor­de sta­dig mod­stand, « for­tæl­ler Linda Jen­sen.

Bå­de mor og søn blev kørt væk i am­bu­lan­cer. Mo­de­ren til Rigs­ho­spi­ta­lets trau­ma­cen­ter, hvor hen­des til­stand se­ne­re blev er­klæ­ret sta­bil. Søn­nen, der står til at bli­ve sig­tet for drabs­for­søg og brandstif­tel­se, blev un­der­søgt for røg­for­gift­ning.

» Han var ik­ke helt nor­mal, men jeg hav­de al­drig fo­re­stil­let mig, han kun­ne fin­de på så­dan no­get. De var sø­de og så ud til at ha­ve det godt sam­men, « si­ger un­der­bo­en Tri­ne Lar­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.