Tror ik­ke på Løk­kes løft er

BT - - NYHEDER -

for­hin­drer dem i om fi re el­ler seks år at kom­me til en ny vur­de­ring. Gang på gang har vi få­et at vi­de, at vi ro­ligt kan stem­me ja. Og nog­le år se­ne­re vi­ste det sig at – ups, at det hav­de al­li­ge­vel be­tyd­ning, « si­ger Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl. Løk­ke hol­der jo ik­ke evigt Li­be­ral Al­li­an­ces for­mand An­ders Samu­el­sen me­ner og­så, at det løft e er for nemt at fy­re af.

» Det er ik­ke et løft e, som har no­gen bund. Det kan godt væ­re, at Løk­ke står på løft et – og det kan vi så hol­de ham op på. Men Løk­ke hol­der jo ik­ke for evigt. Hvad så med det næ­ste fol­ke­ting og det næ­ste fol­ke­ting igen? De kan jo ik­ke fø­le sig bun­det af, hvad en til­fæl­dig stats­mi­ni­ster har sagt på et tids­punkt, « si­ger han.

En­heds­li­stens po­li­ti­ske ord­fø­rer Jo­han­ne Sch­midt- Ni­el­sen me­ner, at Lars Løk­ke al­le­re­de har brudt si­ne løft er, hvad an­går ud­dan­nel­se.

» Det er det re­ne hum­bug, når Løk­ke si­ger, at han hol­der, hvad han lover. Ven­stre lo­ve­de un­der valg­kam­pen, at der ik­ke skul­le skæ­res på vo­res ud­dan­nel­ser. Men nu skæ­rer de mil­li­ar­der. Og jeg hør­te vist hel­ler ik­ke no­get un­der valg­kam­pen om, at der skul­le skæ­res i fol­ke­pen­sio­ni­sters bo­li­g­y­del­ser for at fi nan­si­e­re nye skat­te­ra­bat­ter til virk­som­he­der­ne. Løk­ke er be­stemt godt med i kon­kur­ren­cen om, hvem der er bedst til løft ebrud, « si­ger Jo­han­ne Sch­midt- Ni­el­sen.

Lars Løk­ke brug­te i sin åb­nings­ta­le des­u­den me­get tid på pro­ble­mer­ne med fl ygt­nin­ge- og mi­grants­trøm­me­ne, som pres­ser Eu­ro­pa og Dan­mark – og om at re­ge­rin­gen har ind­ført skrap­pe­re vil­kår for fl ygt­nin­ge, der har få­et asyl her i Dan­mark.

» Vo­res græn­ser er un­der et dob­belt pres. Dels fra mi­gran­ter, som sø­ger væk fra fat­tig­dom. Dels fra men­ne­sker på fl ugt fra krig og øde­læg­gel­se. Oft e un­der vil­kår, der er så bar­ske, at vi dår­ligt kan rum­me dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.