Det er bed­re at dø i u ’’

BT - - NYHEDER - Hel­le Timm, pro­fes­sor og cen­ter­le­der af Pal­li­a­tiv Vi­den­cen­ter

11

9 po­r­ten, lig­ger Dan­mark på en 19. plads. Ik­ke no­gen top­pla­ce­ring, men en for­bed­ring i for­hold til for fi­re år si­den, hvor vi måt­te ’ nø­jes’ med en 22. plads.

Iføl­ge pro­fes­sor og cen­ter­le­der af Pal­li­a­tiv Vi­den­cen­ter Hel­le Timm, er der plads til for­bed­ring:

» Der er ik­ke spe­ci­a­lud­dan­ne­de læ­ger nok, og læ­ger­ne ved ge­ne­relt for lidt om at smerte­lin­dre, og bl. a. der­for hal­ter vi langt ef­ter i for­hold til de lan­de, vi sam­men­lig­ner os med. Sam­ti­dig er det for det me­ste kun kræft­pa­tien­ter, der kom­mer på et ho­spi­ce ( sær­ligt sted for uhel­bre­de­ligt sy­ge, red.) og får den nød­ven­di­ge ple­je. Men der er be­hov for at bre­de ind­sat­sen ud til an­dre om­rå­der, som f. eks. hjer­te-, lun­ge- og de­mens­sy­ge, « si­ger Hel­le Timm.

At Eng­land ind­ta­ger før­ste­plad­sen skyl­des iføl­ge pro­fes­soren, at bri­ter­ne al­le­re­de si­den 1950er­ne har haft fo­kus på om­rå­det.

4

1

5

10

13

8

19

15

7

16

17

20 Det er for det me­ste kun kræft­pa­tien­ter, der kom­mer på et ho­spi­ce og får den nød­ven­di­ge ple­je. Men der er be­hov for at bre­de ind­sat­sen ud til an­dre om­rå­der, som f. eks. hjer­te-, lun­ge- og de­mens­sy­ge

Først i 1992 åb­ne­de det før­ste ho­spi­ce i Dan­mark, og der­med har vi læn­ge hal­tet bag­ef­ter. Ind­sat­sen er dog si­den ble­vet styr­ket med bl. a. ned­fæl­de­de ret­nings­linjer om, hvor­dan plej­en bør fo­re­gå. Det glæ­der jurist i Æl­dre Sa­gen og for­fat­ter til bo­gen ’ Tæt på dø­den’ om pal­li­a­tiv ple­je i Dan­mark, Mar­gret­he Käh­ler. ’ Mang­ler at få spredt vi­den’ » Det er jo po­si­tivt, at vi er gå­et frem, men vi mang­ler sta­dig at få spredt den vi­den, der er i ho­spi­ce- sek­to­ren, ud til bl. a. ple­je­hjem og ho­spi­ta­ler, så man kan få en vær­dig død. F. eks. er det vig­tigt, at ple­je­hjems­per­so­na­le og sy­geple­jer­sker ved, hvor­dan de skal smer­te­dæk­ke folk, så de ik­ke får for me­get mor­fin og der­ved ik­ke kan si­ge or­dent­ligt far­vel til de­res på­rø­ren­de. El­ler at per­so­na­let har den nød­ven­di­ge em­pa­ti og tid, så der er ro og tryg­hed om­kring én, når man skal her­fra, « si­ger hun.

Ran­ge­rin­gen af de 80 lan­de i den ful­de op­gø­rel­se er ud­reg­net på bag­grund af 20 for­skel­li­ge in­di­ka­to­rer som bl. a. mil­jø, til­gæn­ge­lig­hed, pris og kva­li­tet af den pal­li­a­tiv be­hand­ling ( ple­je af dø­en­de).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.