Dlan­det

BT - - NYHEDER -

Kil­de: ’ The 2015 Qu­a­li­ty of De­ath In­dex’, The Eco­no­mist In­tel­li­gen­ce Unit

GRA­FIK: Öberg FO­TO: Iris

Be­ho­vet for en styr­ket pal­li­a­tiv ind­sats er nød­ven­dig ik­ke ba­re i Dan­mark, men og­så an­dre ste­der i ver­den, på­pe­ger for­fat­ter­ne til rap­por­ten. Det skyl­des, at der i frem­ti­den vil kom­me fle­re sy­ge æl­dre, så be­ho­vet au­to­ma­tisk vil sti­ge. Mar­gret­he Käh­ler un­der­stre­ger, at det ik­ke kun er for den dø­en­des skyld, at vi skal ’ op­pe os’:

» Hvis ik­ke man får sagt or­dent­ligt

HVAD ER ET HO­SPI­CE? Or­det stam­mer fra det lat­in­ske ho­spi­tum, som be­ty­der ’ at by­de vel­kom­men’ el­ler ’ her­berg’ og re­fe­re­rer bå­de til gæst og vært. Et ho­spi­ce er et sted for uhel­bre­de­ligt sy­ge men­ne­sker, der ty­pisk kom­mer for at dø. Nog­le får det dog og­så bed­re af at væ­re der. I det 17. år­hund­re­de op­stod en ræk­ke ho­spi­cer i Frankrig, og 200 år se­ne­re fand­tes der ho­spi­cer i store de­le

2

3 far­vel, kan det bli­ve svært at leve vi­de­re som på­rø­ren­de. Man har må­ske be­hov for at få sagt nog­le go­de ting el­ler omvendt, at man selv får nog­le ord med på vej­en fra den dø­en­de. Det kan et øget fo­kus på om­rå­det hjæl­pe med til, « si­ger hun.

I dag fin­des der 19 ho­spi­ces for­delt over he­le lan­det. Man­ge men­ne­sker står i dag på ven­te­li­ste til et så­dan op­hold. af den ve­st­li­ge ver­den - især i USA, Au­stra­li­en og Eng­land. Kon­cep­tet blev først for al­vor ud­bredt i 1950- 60er­nes Stor­bri­ta­ni­en, da en ræk­ke læ­ger ef­ter­ly­ste or­dent­lig be­hand­ling og sa­ni­tæ­re for­hold for dø­en­de. Be­ho­vet blev styr­ket af tu­ber­kulo­se­epi­de­mi­er i be­gyn­del­sen af år­hund­re­det, og især kir­ken tog ud­for­drin­gen op.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.