BRON­KI­TIS TVANG HEN­RIK TIL AF­BUD

BT - - NYHEDER -

SYG­DOM kunstudstilling i den fran­ske ho­ved­stad.

Prins Hen­rik af­vi­ser, at han med si­ne af­bud har svigtet Dron­nin­gen. Når han har væ­ret fra­væ­ren­de ved fle­re be­gi­ven­he­der, så » har der væ­ret en grund til det. «

Det var ik­ke før­ste gang, at prins Hen­rik blev ramt af den plag­som­me luft­vejs­li­del­se, bron­ki­tis, i for­å­ret. Da re­gent­par­ret be­søg­te Syd­korea i 2007, var det så slemt, at Prins­ge­ma­len blev ind­lagt på et mi­li­tær­ho­spi­tal i Seoul og så­le­des gik glip af det me­ste af pro­gram­met og end­te med at rej­se hjem før tid. ’ Jeg har det al­de­les ud­mær­ket’ På sin fran­ske hjem­me­ba­ne om­gi­vet af eg­ne vær­ker og man­ge gæ­ster for­sik­rer prins Hen­rik i sam­ta­len med BT, at han har det rig­tig godt, men at al­de­ren na­tur­lig­vis kan mær­kes:

» Jeg har det ud­mær­ket, al­de­les ud­mær­ket. I skal ik­ke væ­re be­kym­re­de for mit hel­bred. Jeg har det rig­tig godt. Det ene­ste pro­blem er træt­hed, og det kom­mer med al­de­ren. Jeg er trods alt 81 år, og det kan jeg fø­le på min krop. Jeg er me­get træt, når jeg går, men jeg går al­li­ge­vel tre ki­lo­me­ter om da­gen, « for­tæl­ler Prins­ge­ma­len. At bentø­jet dril­ler, har væ­ret ty­de­ligt ved fle­re lej­lig­he­der.

For ek­sem­pel i som­mer, da re­gent­par­ret var i Grøn­land, hvor Dron­nin­gen med et glimt i øjet i TV2 be­mær­ke­de, at ’ pro­ble­met er i øje­blik­ket, at min mand ik­ke kan gå hur­tigt, og jeg ik­ke kan gå lang­somt’.

Da Prins­ge­ma­len var til sin søsters be­gra­vel­se i Frankrig i sep­tem­ber, vold­te de man­ge trap­pe­trin op til kir­ken, ty­de­lig­vis be­svær. Prins Hen­rik måt­te støt­te sig til sin stok

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.