’’

BT - - NYHEDER - Prins Hen­rik

I skal ik­ke væ­re be­kym­re­de for mit hel­bred. Jeg har det rig­tig godt og ha­ve en hånd på ge­læn­de­ret for at kom­me op til kir­ken i mid­delal­der­by­en Al­bas. Ved Fol­ke­tin­gets åb­ning, var det Hel­le Thor­ning- Sch­midt, der gav Prins­ge­ma­len en hjæl- pen­de hånd op ad Chri­sti­ans­borgs trap­per. ’ Det er vig­tigt at si­ge sand­he­den’ Men selv om al­de­ren alt­så er be­gyndt at tyn­ge 81- åri­ge prins Hen­rik, lod han sig ik­ke mær­ke med det ved fer­ni­se­rin­gen i Pa­ris tid­li­ge­re på ugen, hvor han gik smi­len­de rundt og hil­ste på gæ­ster­ne. Ved sam­me lej­lig­hed gav Prins­ge­ma­len in­ter­view til fle­re fran­ske me­di­er med fo­kus på re­gent­par­rets fæl­les pas­sion: Kun­sten.

» Dron­nin­gen ma­ler godt. Hun la­ver frem­ra­gen­de il­lu­stra­tio­ner og teg­nin­ger. Det er hen­des do­mæ­ne. Vi er ik­ke kon­kur­ren­ter, slet ik­ke Vi kom­ple­men­te­rer hin­an­den, sy­nes jeg. Vi kri­ti­se­rer hin­an­den, mens vi ar­bej­der med vo­res kunst, hvis vi sy­nes, at vo­res vær­ker mang­ler no­get, el­ler at de er ik­ke fær­di­ge el­ler ik­ke er sær­lig go­de. Det er vig­tigt at si­ge sand­he­den til hin­an­den, når man le­ver i et par­for­hold, og­så om kun­sten, « un­der­stre­ger Prins­ge­ma­len over for BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.