Af­bud­det, al­le tal­te om

BT - - NYHEDER -

RØ­RE 2015 skul­le vi­se sig at væ­re et roy­alt år med fo­kus på Prins­ge­ma­lens hel­bred. Prins Hen­riks sund­heds­til­stand kom især på al­les læ­ber, da han ik­ke var en del af sin hu­strus, dron­ning Mar­gret­hes, 75 års fød­sels­dag i april. Prins Hen­rik var ramt af in­flu­en­za og var iføl­ge Kon­ge­hu­set for syg til at væ­re med til fest­lig­he­der­ne i for­bin­del­se med Dron­nin­gens fød­sel­dag. Men blot få da­ge ef­ter blev han spot­tet i Ve­ne­dig.

Der var el­lers lagt op til den helt store ka­va­ler- tjans for Prins­ge­ma­len, da han skul­le ledsa­ge Dron­nin­gen til en ræk­ke of­fi­ci­el­le ar­ran­ge­men­ter i fød­sels­dagsu­gen. Og selv den tra­di­tions­ri­ge mor­gen­væk­ning på Fre­dens­borg Slot med Dron­nin­gen vin­ken­de fra vin­du­et, og vin­ke­se­an­cen på Ama­li­en­borg Slot se­ne­re sam­me dag fandt sted uden Prins­ge­ma­len, på grund af syg­dom.

Der­for faldt det ik­ke i god jord hos be­folk­nin­gen, at han få da­ge se­ne­re blev spot­tet på fe­rie i Ve­ne­dig. Ale­ne. Mens Dron­nin­gen fort­sat­te med de of­fi­ci­el­le plig­ter her­hjem­me.

Det fik det me­ste af Dan­mark til at un­dre sig over, hvad grun­den egent­lig var til Hen­riks af­bud - og om han over­ho­ve­det var så syg, som kon­ge­hu­set sag­de. En Gal­lup- un­der­sø­gel­se i slut­nin­gen af april af­slø­re­de, at 15 pct. af de ads­purg­te tro­e­de på in­flu­en­za­en, mens he­le 58 pct. men­te, at han yd­my­ge­de Dron­nin­gen. Iføl­ge eks­per­ter en kri­tisk si­tu­a­tion for kon­ge­hu­set, for­di det sat­te spørgs­måls­tegn ved tro­vær­dig­he­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.