20.000 mar­che­re­de i København for fl ygt­nin­ge

BT - - NYHEDER -

FAKKELTOG ’ Welco­me to the re­fu­gee - from the ri­ver to the sea, Den­mark are for you and me’. Rem­sen gjal­de­de ud mod de tu­sin­der af men­ne­sker, som i aft es hav­de ta­get op­stil­ling på Chri­sti­ans­borg Slots­plads eft er et endt fakkeltog rundt i Kø­ben­havns ga­der. De­mon­stra­tio­nen ’ Fol­ke­van­dring for en or­dent­lig be­hand­ling af fl ygt­nin­ge’ slog til lyd for, at vi skal bli­ve bed­re til at be­hand­le fl ygt­nin­ge, som sø­ger asyl i Dan­mark.

Blandt aft enens ta­le­re for­an Chri­sti­ans­borg var er­hvervskvin­den Sti­ne Bos­se og tv- vær­ten Ab­del Aziz Ma­h­moud, som selv kom til Dan­mark som fl ygt­ning.

» Da min mor fi k ar­bej­de i Kvi­ck­ly, fejre­de vi det med at ta­ge ud på re­stau­rant, som var et pizza­ria, « for­kla­re­de Ab­del Aziz Ma­h­moud fra sce­nen for­an slots­plad­sen.

Det an­slås, at op imod 20.000 de­mon­stran­ter delt­og i ’ fol­ke­van­drin­gen’ tirs­dag aft en. Ik­ke én, ik­ke to og hel­ler ik­ke tre, men fi re nye ’ Trans­for­mers’- fi lm. Den af­ta­le har Hol­lywood- su­per­stjer­ne Mark Wa­hl­berg ind­gå­et med fi lm­sel­ska­bet. Mark Wa­hl­berg over­tog ho­ved­rol­len i ro­bot­fi lme­ne fra sin kol­le­ga Shia La­Beouf. Og Marks før­ste fi lm ’ Age of Extin­ction’ var med en ind­tje­ning på seks mil­li­ar­der kr. se­ri­ens hidtil mest suc­ces­ful­de. Cam­bod­ja har for­budt den nye ame­ri­kan­ske actionfi lm ’ No Esca­pe’ med Pi­er­ce Bros­nan og Owen Wil­son. Og an­dre asi­a­ti­ske lan­de over­ve­jer at gø­re det sam­me. Fil­men hand­ler om ame­ri­kan­ske turi­ster, hvis fe­rie plud­se­lig for­vand­les til et hel­ve­de, da re­vo­lu­tio­nen bry­der ud. Be­skri­vel­sen af lan­det er far­lig og for­dum­men­de, me­ner man i Cam­bod­ja.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.