Kø­ben­havns Luft­havn går psy­ko­lo­gisk til værks

BT - - NYHEDER -

VOK­SE­VÆRK Kø­ben­havns Luft­havn går ef­ter at vok­se fra godt 25 mio. pas­sa­ge­rer til 40 mio. pas­sa­ge­rer, og før­ste skridt i den ret­ning er tre nye ga­tes i den ny­byg­ge­de for­læn­gel­se af C- fin­ge­ren. Den nye for­læn­gel­se er spe­ci­al­de­sig­net til at hånd­te­re store fly­ty­per som ek­sem­pel­vis Air­bus A380. Til­byg­nin­gen har ko­stet et godt styk­ke over 200 mio. kro­ner og står nu klar og lig­ner et styk­ke stramt, dansk de­sign, der hjæl­per folk af sted mod fjer­ne desti­na­tio­ner el­ler by­der vel­kom­men til København. Overalt står ræk­ker af sor­te sy­ver­sto­le på det blankpo­le­re­de hvi­de mar­mor­gulv, og un­der lof­tet ly­ser gi­gan­ti­ske run­de lam­per op på en knaldsort bag­grund.

Den nye til­byg­ning hu­ser tre ga­tes til at hånd­te­re de store lang­di­stan­ce­fly. Pas­sa­ger­væk­sten her har de se­ne­ste år væ­ret op mod to gan­ge stør­re end på de kor­te­re ru­ter, og for at lok­ke fle­re fly­sel­ska­ber til må luft­hav­nen ud­vi­de ka­pa­ci­te­ten.

Men den nye til­byg­ning er ik­ke ba­re et spørgs­mål om ek­stra plads, men og­så et stu­die i ’ nud­ging’ - en ube­mær­ket på­virk­ning af pas­sa­ge­rer­nes ad­færd gen­nem in­dret­ning. Luft­hav­nen har la­vet stu­di­er i pas­sa­ge­rad­færd, samt hvor­dan den kan på­vir­kes i en me­re ef­fek­tiv ret­ning. Et be­stemt møn­ster » Det er ek­sem­pel­vis ik­ke til­fæl­digt, hvor­dan sto­le­ne står. De står ik­ke i lange ræk­ker, for så ved vi, at folk kun sæt­ter sig på hve­ran­den. I ste­det står de i et nø­je ud­reg­net møn­ster, der bed­re pas­ser til, hvor man­ge pas­sa­ge­rer, der rej­ser ale­ne el­ler i grup­per. På den her må­de får vi folk til at at fyl­de sto­le­ne op og ud­nyt­te plad­sen bed­re, « for­kla­rer adm. di­rek­tør Tho­mas Woldbye.

Er­fa­rin­ger­ne vi­ser og­så, hvor­dan pas­sa­ge­rer ik­ke be­nyt­ter de plad­ser, der er længst væk. For at få folk til at træk­ke ud i hjør­ne­r­ne, er sto­le­ne her ty­de­ligt be­truk­ket med blø­de sæ­der, har arm­læn el­ler ty­de­ligt mar­ke­re­de stik­kon­tak­ter til op­lad­ning af te­le­fo­ner med me­re, og re­sul­ta­tet er til at fø­le på, for­kla­rer Tho­mas Woldbye.

» Vi har la­vet prø­ver ved nog­le af de ga­tes, hvor SAS fly­ver fra. De var gen­nem­snit­ligt 10 mi­nut­ter for­sin­ket ved af­gang, men ef­ter vi prø­ve­de det nye sy­stem, er de fem mi­nut­ter for tid­ligt ude fra ga­ten. Det er helt vildt, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.