Claus Hjort an­kla­ges for at skju­le nøg­le­tal

BT - - NYHEDER -

SKAT tio­nen, « si­ger Bo San­de­mann Ras­mus­sen, pro­fes­sor i øko­no­mi på Aar­hus Uni­ver­si­tet, til Bør­sen. Eft er­ly­ser kon­trol Øko­no­mer­ne, der og­så tæl­ler Mads Lund­by Hansen, che­fø­ko­nom i Cepos, Fre­de­rik I. Pe­der­sen, che­f­a­na­ly­ti­ker i AE og Ste­en Bo­ci­an, che­fø­ko­nom i Dan­ske Bank, kri­ti­se­rer, at de ik­ke kan få ind­sigt i, hvor­dan Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et er kom­met frem til det cen­tra­le tal. Den struk­tu­rel­le sal­do er ud­gangs­punk­tet for, hvor­dan man fø­rer øko­no­misk po­li­tik, og alt­så det grund­lag, der skal dis­ku­te­res fi nans­lov ud fra, ly­der det. Bo San­de­mann Ras­mus­sen me­ner, at der mang­ler en de­mo­kra­tisk kon­trol med den øko­no­mi­ske po­li­tik. Af­de­lings­chef i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et, Lars Haa­gen Pe­der­sen, un­drer sig over kri­tik­ken. Det gi­gan­ti­ske mi­ne­sel­skab Glen­co­re er må­ske kom­met sig helt eft er det pa­ni­ske styrt­dyk sid­ste uge, og ana­ly­ti­ke­re og in­ve­sto­rer har afl yst fryg­ten for at en­de som den krak­ke­de fi nanskæm­pe Le­h­man Bro­t­hers. Men den bri­tisk- schweizi­ske virk­som­hed skal ik­ke pak­ke be­kym­rin­ger­ne helt væk. Glen­co­re har nem­lig en stor gæld. Nu er reg­nin­gen på plads eft er BPs gi­gan­ti­ske olies­lip i Den Me­xi­can­ske Golf i 2010, hvor 500 mil­li­o­ner li­ter olie slap ud. 360 mil­li­ar­der dan­ske kro­ner skal be­ta­les . Mandag lan­de­de BP en aft ale med den ame­ri­kan­ske stat og de fem ame­ri­kan­ske sta­ter, der blev be­rørt af ka­ta­stro­fen: Fl­o­ri­da, Lou­i­si­a­na, Ala­ba­ma, Mis­sis­sip­pi og Te­xas .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.