Rus­si­ske fl y bom­ber IS

BT - - NYHEDER -

SY­RI­EN Nu bra­ger rus­si­ske kamp­fl y i luft rum­met over den hi­sto­ri­ske sy­ri­ske by Pal­myra, hvor Is­la­misk Stat ( IS) sid­der tungt på mag­ten og har gjort det si­den maj, op­ly­ser sy­risk tv. Til stor for­ar­gel­se for he­le ver­den har ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nen hær­get i den hi­sto­ri­ske by, der er på Unescos li­ste over be­va­rings­vær­di­ge by­er.

Her har de smadret uer­stat­te­lig ver­dens­arv i form af temp­ler og an­tik­vi­te­ter, som er om­kring 2.000 år gam­le. De er ble­vet bom­bet og sprængt til ui­gen­ken­de- lig­hed. Må­ske er det der­for, at rus­ser­ne har ret­tet de­res bom­ber mod Pal­myra. Fak­tum er i hvert fald, at Is­la­misk Stat er mas­sivt til­ste­de­væ­ren­de i om­rå­det.

Des­u­den har rus­ser­nes kamp­fl y bom­bet mod Is­la­misk Stat i Alep­po, hvor de har smadret 20 mi­li­tæ­re kø­re­tø­jer og tre vå­ben­de­po­ter.

Rusland har bom­bet fl ere gan­ge i Sy­ri­en, si­den de før­ste gang ud­før­te bom­be­an­greb ons­dag i sid­ste uge. Bom­ber og­så mo­de­ra­te Til stor fru­stra­tion for USA og fl ere ve­st­li­ge lan­de har fl ere rus­si­ske bom­be­tog­ter dog væ­ret ret­tet mod an­det end Is­la­misk Stat. Fle­re bom­ber har nem­lig ramt mo­de­ra­te op­rørs­grup­per, som kæm­per mod præ­si­dent Bas­har alAs­sad.

Tid­li­ge­re Va­len­ti­na ude at si­ge, tirs­dag var Matviy­en­ko at Rusland over­ve­jer at ud­vi­de mis­sio­nen mod Is­la­misk Stat til og­så at gæl­de i Irak.

Så­fremt de får en fo­re­spørgsel fra den iraki­ske re­ge­ring, vil de gø­re det, for­kla­re­de hun iføl­ge RIA No­vosti.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.