Kul­tur

BT - - KULTUR -

PRE­MI­E­RE en per­son­lig as­si­stent og ik­ke mindst Jo­hn Len­nons en­ke, Yoko Ono per­son­ligt. » Ja, det var ik­ke bil­ligt. Men jeg sy­nes sgu, at Yoko Ono var me­get fair. Hun vi­ste stor for­stå­el­se for, at det her jo ik­ke er en blo­ck­buster­fi lm med ua­ne­de ind­tje­nings­mu­lig­he­der. Og eft er en del for­hand­lin­ger frem og tilbage fi k vi en rig­tig god aft ale, « si­ger Jon Step­hen­sen, der på Jo­hn Len­nons 75- års fød­sels­dag på fre­dag kan præ­sen­te­re te­a­ter­styk­ket ’ Ima- gi­ne’, en drøm­men­de hi­sto­rie byg­get op om en stri­be af Jo­hn Len­nons kend­te og min­dre kend­te san­ge. Kun for kun­stens skyld Li­ge si­den Jo­hn Len­nons død i 1980 har Yoko Ono ta­get sig af bu­tik­ken. Og eft er 35 år er det sta­dig Yoko, der per­son­ligt ta­ger stil­ling til de tu­sind­vis af an­søg­nin­ger, der hver må­ned væl­ter ind på kon­to­ret i New York .

» Man skal jo al­tid hol­de sig for øje, at Yoko One på in­gen må­de har brug for pen­ge­ne. Det her dre­jer sig om kunst. Og det er nok der­for, at Yoko Ono ik­ke over­la­der be­slut­nin­ger­ne til an­dre, « si­ger Jon Step­hen­sen, der trods de lange for­hand­lin­ger al­drig tal­te di­rek­te med Jo­hn Len­nons en­ke.

Via ad­vo­kat og per­son­lig as­si­stent ud­bad Yoko Ono sig dog en stri­be in­for­ma­tio­ner fra de dan­ske te­a­ter­folk, der al­le­re­de har op­ført Len­non­fo­re­stil­lin­gen i Aar­hus.

» Hun vil­le se kostu­mer­ne. Hun vil­le ha­ve en de­tal­je­ret for­kla­ring på hand­lin­gen, mar­keds­fø­rin­gen og tan­ken bag. Og hun vil­le hø­re be­grun­del­sen for, hvil­ke san­ge vi valg­te. Og jeg tror vir­ke­lig, at det be­tød me­get, at det­te ik­ke er hi­sto­ri­en om Jo­hn og Yoko. Med ud­gangs­punkt i san­ge­ne op­byg­ger vi drøm­me­se­kven­ser. Og jeg tror, at det var den­ne an­der­le­des ind­gang, der var med til at over­ta­le Yoko Ono, « si­ger Jon Step­hen­sen, der på in­tet tids­punkt var ved at gi­ve op.

I for­bin­del­se med en tid­li­ge­re Be­at­les- fo­re­stil­ling ’ Co­me To­get­her’ er det så­le­des før lyk­ke­des for den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.