E bil­ligt’

BT - - KULTUR -

dan­ske te­a­ter­mand at ind­hen­te svært til­gæn­ge­li­ge ret­tig­he­der. Han vid­ste på for­hånd, at det var en lang­va­rig pro­ces.

Sing­le.

Stem­men er skrø­be­lig. Ak­kom­pag­ne­ment­et er en­kelt. Og tek­sten er nær­mest smert­fuldt naiv. Al­li­ge­vel er den­ne kær­lig­heds­bal­la­de én af Len­nons bed­ste – ok, dem er der man­ge af. In­de un­der den hår­de fa­ca­de bor den lil­le kær­lig­heds­hungren­de dreng sta­dig.

fi nder Jo­hn Len­nons en­ke sig på det tids­punkt i Island, hvor hun tra­di­tio­nen tro vil fejre Jo­hn Len­nons fød­sels­dag. Men Jon Step­hen­sen gi­ver ik­ke så let op.

» Når vi to er fær­di­ge med at ta­le, så rin­ger jeg til Yokos as­si­stent igen. ik­ke vid­ste i for­vej­en. Og hvis jeg for­tal­te mi­ne al­ler­bed­ste hi­sto­ri­er om Len­non, så vil­le det gå helt galt, « si­ger Stig Ul­ri­ch­sen med et hem­me­lig­heds­fuldt grin. Ken­der fol­ke­ne tæt på Len­non I sin lange kar­ri­e­re i un­der­hold­nings­bran­chen – Stig hol­der bl. a. og­så fored­rag om El­vis Pres­ley og Si­mon Spies – har Stig Ul­ri­ch­sen væ­ret hel­dig nok at mø­de ad­skil­li­ge af de folk, der var helt tæt på Jo­hn Len­non. Det vil­le jo væ­re fedt at få hen­de her­over. Og tænk en­gang, hvis hun vir­ke­lig kan li­de det, hun ser. Hun er en drøm­mer, Jo­hn var en drøm­mer, og jeg er og­så en drøm­mer. Og hvis man kun­ne få Yokos an­be­fa­ling, så kun­ne det jo væ­re den magi, der skal til for at sæt­te fo­re­stil­lin­gen op i bå­de Lon­don og New York Ci­ty. Det er ik­ke no­get, vi har ak­tu­el­le pla­ner om. Men man har vel lov til at drøm­me, « si­ger

Jon Step­hen­sen.

Bl. a. har Ger­ry Mars­den fra Liverpool- grup­pen Ger­ry and the Pa­ce­ma­kers for­talt ham dybt pri­va­te ting om sin go­de ven Jo­hn Len­non. Be­at­les’ før­ste trom­mesla­ger Pe­te Best har og­så gi­vet dan­ske Stig pri­va­te per­ler fra ti­den før Ringo Starr. Og Joe Flan­ne­ry, Be­at­les- ma­na­ger Bri­an Ep­ste­ins og Jo­hn Len­nons næ­re ven, har for­talt Stig Ul­ri­ch­sen ting, som kan få selv de mest inkar­ne­re­de fans til at spær­re øj­ne­ne op og rød­me. Al­le­re­de før Jo­hn Len­non dø­de, hav­de Yoko Ono ud­nævnt sig selv til for­ret­nings­fø­rer i den ver­den­s­oms­pæn­den­de Len­non­for­ret­ning. Si­den sin død i 1980 har Jo­hn Len­non tjent dét, der sva­rer til over en mil­li­ard kro­ner. Og hans år­li­ge ind­tje­ning lig­ger sta­dig på små 70 mil­li­o­ner

kro­ner. Pen­ge­ne kom­mer selv­føl­ge­lig fra mu­sik­ken, der sta­dig sælger over he­le ver­den. Hver gang en an­den kunst­ner ind­spil­ler en Len­non- kom­po­si­tion, el­ler når un­ge mo­de­el­ske­re ( til over­pris) kø­ber den nye T- shirt med Jo­hn Len­nons an­sigt på bry­stet, så er der og­så pen­ge i kas­sen hjem­me hos Yoko Ono.

Og 35 år eft er sin død er Jo­hn Len­non iføl­ge For­bes Ma­ga­zi­ne sta­dig ver­dens sjet­te- bedst tje­nen­de af­dø­de su­per­stjer­ne.

Paul McCart­ney, der som be­kendt le­ver i bed­ste vel­gå­en­de, tje­ner godt tre gan­ge så me­get som sin af­dø­de sangskri­ver­part­ner. Men trods 35 års inak­ti­vi­tet, ind­brin­ger Len­non-

» Len­nons hi­sto­rie er jo ik­ke kun hi­sto­ri­en om én af mu­sik­hi­sto­ri­ens stør­ste kom­po­ni­ster. Det er og­så psy­ko­lo­gi og dra­ma på et dybt per­son­ligt plan. Og jeg tror bl. a., at det er der­for, at Len­non- fans sta­dig kan re­la­te­re til de­res idol så man­ge år eft er, « si­ger Ul­ri­ch­sen, der og­så har mødt og snak­ket med el­ske­rin­den May Pang.

» Det var May Pang, der brag­te Paul McCart­ney og Jo­hn Len­non sam­men igen. Og det var og­så hen- bu­tik­ken næ­sten dob­belt så me­get som lys­le­ven­de Ringo Starr og af­dø­de Ge­or­ge Har­ri­son - til­sam­men.

Al­le­re­de i le­ven­de li­ve var Jo­hn Len­non ik­ke me­get for den fi nan­si­el­le si­de af mu­sik­bran­chen. Og han over­lod der­for gla­de­ligt øko­no­mi­en til Yoko Ono. Ik­ke tjent på rent ta­lent Iføl­ge For­bes er det ik­ke ale­ne Jo­hn Len­nons stjer­ne­sta­tus, men og­så Yoko Onos øko­no­mi­ske snil­de, der har sik­ret den af­dø­de be­at­le den­nes im­po­ne­ren­de øko­no­mi­ske eft er­mæ­le.

Så­le­des var det Yoko Ono, der for­hand­le­de sig til en for­ry­gen­de kon­trakt med dan­se­trup­pen Cirque du So­leil. Det var Yoko, der al­le­re­de før æg­te­man­dens død, sik­re­de nog­le yderst for­del­ag­ti­ge for­lags­aft aler.

Hun god­ken­der per­son­ligt al­le fo­re­spørgs­ler, som den der for fem år si­den kom fra de dan­ske te­a­ter­folk bag fo­re­stil­lin­gen ’ Imag­i­ne’.

Og sam­men med Paul McCart­ney, Ringo Starr og Ge­or­ge Har­ri­sons en­ke sik­re­de hun sig en eft er si­gen­de uhørt for­del­ag­tig aft ale med Ap­ple, da Be­at­les’ bag­ka­ta­log i 2010 en­de­lig blev gjort til­gæn­ge­ligt på iTu­nes. de, der sør­ge­de for, at Jo­hn igen fi k et an­stæn­digt for­hold til sin før­ste søn Juli­an, « si­ger Ul­ri­ch­sen, der in­drøm­mer, at han al­drig har væ­ret stor Yoko Ono- fan.

Stig Ul­ri­ch­sens kom­men­de fored­rag om Jo­hn Len­non fi nder sted her: Brøndby. 8.10., Randers, 4.11., Taa­strup, 24.11., Kø­ge, 15.12. og en­de­lig Gre­ve, 17.12.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.