Hæv­ne­risk bar­bar

BT - - TV - ACTIO­NE­VEN­TYR

Dren­ge­bar­net Co­nan kom­mer til ver­den på en slag­mark, skå­ret ud af sin dø­en­de mors ma­ve. Han vok­ser op hos sin stam­me af bar­ba­rer i den bar­ske ky­ni­ske vild­mark og træ­nes ude­luk­ken­de til en frem­tid som kri­ger. Eft er en vold­som mand­doms­prø­ve i bjer­ge­ne ven­der den un­ge Co­nan tilbage til sin lands­by til en tragedie af di­men­sio­ner: Hans lands­by er ble­vet ud­ra­de­ret og ned­brændt af krigs­her­ren Khal­ra Zym, som med sort magi og en enorm hær af be­sti­al­ske mon­stre for­sø­ger at over­ta­ge kon­trol­len med he­le lan­det Hy­bo­ria. Co­nans far, Cor­in, er blandt dødsof­re­ne. Fol­kets skæb­ne hvi­ler nu på Co­nans skul­dre, og dre­vet af blodtørst og hævn­lyst ind­le­der han et må­l­ret­tet hævn­togt dre­vet af øn­sket om at red­de sin ver­den fra et jer­n­greb af ond­skab. ” Co­nan the Bar­ba­ri­an” blev i 1982 Ar­nold Schwarze­neg- gers gen­nem­brud­s­fi lm. Men i den­ne 2011- ud­ga­ve af fi lmen spil­les ka­rak­te­ren af en hårdt­pum­pet Ja­son Mo­moa, og rol­ler­ne som hen-

Med­vir­ken­de:

I den ny ver­sion af actio­ne­ven­ty ret ” Co­nan the Bar­ba­ri­an” spil­ler Ja­son Mo­moa rol­len som det hævn­ger­ri­ge kri­ger Co­nan, der må kæm­pe mod ri­va­ler, glub­s­ke mon­stre og umu­li­ge odds. Fo­to: Di­scove­ry Networks

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.