ACHILLE LAURO KAPRES

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 30 år si­den 1985

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Da­gen sæt­ter sær­lig fo­kus på alt, som har med skrift , ta­ler, mø­der, aft aler mv. at gø­re. Husk og­så at lyt­te til an­dre! Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Det er en god idé at træ­de var­som med hen­syn til de men­ne­sker, som er tæt på dig. Du kan kom­me til at si­ge el­ler gø­re no­get, som du vil for­try­de. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Der er mas­ser af fut, fart og ak­tion i luft en. Du er i et strå­len­de hu­mør, og det kan ik­ke und­gå at smit­te af på di­ne om­gi­vel­ser. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Det vil ik­ke gå helt eft er di­ne pla­ner på din ar­bejds­plads i dag. Det er vig­tigt, at du har til­lid og mas­ser af tå­l­mo­dig­hed. Det skal nok gå. Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:***** Kær­lig­hed:** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Der lig­ger spæn­den­de ud­for­drin­ger i luft en til dig i dag. Især om­kring no­get øko­no­misk, hvor hel­det er med dig. Der er og­så ro­man­tik i luft en. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du kan se frem til en dag med en del uro og for­vir­ring. Der­for er det en god idé, at du ik­ke in­vol­ve­rer dig i an­dres aff ærer, men ta­ger det ro­ligt. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Uan­set hvor­dan og hvor­le­des du bæ­rer dig ad med at kom­me igen­nem da­gen i dag, så vil du fø­le dig svigtet. Tag det som en ud­for­dring og giv slip. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Der er no­get i dit liv, som skal bry­des helt ned, for at no­get nyt og bed­re kan bli­ve byg­get op. Tag ger­ne selv et ini­ti­a­tiv der­til! Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:** Øko­no­mi:****

12). ( Svær 22). ( Mid­del 37). ( Nem

- Palæsti­nen­si­ske ter­r­o­ri­ster kaprer det ita­li­en­ske kryd­stogtskib ’ Achille Lauro’ i Mid­del­ha­vet og ta­ger 440 men­ne­sker som gids­ler med krav om, at Is­ra­el skal fri­gi­ve 50 fan­ger i byt­te med gids­ler­ne. To da­ge se­ne­re gi­ver kaprer­ne op mod at få frit lej­de, men da var ét gid­sel, den jø­disk- ame­ri­kan­ske mand Leon Kling­hof­fer ble­vet dræbt i sin kø­re­stol og smidt over bord. Kaprin­gen af ’ Achille Lauro’ var den stør­ste af sin slags. I 1994 blev ski­bet ramt af il­de­brand ud for So­ma­li­as kyst og sank ef­ter at væ­re ble­vet evaku­e­ret

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.