’’

BT - - SKÆBNEKAMP - Ni­ck­las Bendt­ner i 2006

Det sid­ste po­stu­lat er na­tur­lig­vis til dis­kus­sion. Men kun på grund af en ar­gen­ti­ner ved navn Lio­nel Mes­si. Den knivskar­pe tve­kamp mel­lem de to su­per­stjer­ner fra Re­al Madrid og FC Bar­ce­lo­na ken­der al­le til.

Så­dan for­hol­der det sig ik­ke med Ni­ck­las Bendt­ner vs. Cri­sti­a­no Ro­nal­do. Må­ske for­di po­rtu­gi­se­ren – af na­tur­li­ge år­sa­ger – over­trum­fer det far­lig­ste, dansk fod­bold har at by­de på. På ét en­kelt punkt er de to dog næ­sten ens – på de­res respek­ti­ve lands­hold er de cir­ka li­ge må­l­far­li­ge.

Det er der­for klubkar­ri­e­ren, der er Jeg vil væ­re top­sco­rer i Pre­mi­er League, top­sco­rer ved VM, og in­den for fem år vil jeg væ­re blandt de bed­ste an­gri­be­re i ver­den. Tro mig, det vil ske den alt­over­skyg­gen­de for­skel mel­lem Portu­gals ver­dens­stjer­ne og Dan­marks an­grebs­pro­fi l, der på man­ge må­der har haft si­de­lø­ben­de – men al­li­ge­vel ek­stremt for­skel­li­ge – kar­ri­e­rer.

De kom beg­ge fra hjem­lan­det til hver de­res en­gel­ske top­klub med ba­re et års mel­lem­rum i 2003 og 2004, hvor Man­che­ster Uni­ted og Ar­se­nal var desti­na­tio­ner­ne.

De var beg­ge enor­me te­e­na­ge­ta­len­ter, da de lan­de­de i Eng­land, men på et tids­punkt gik de hver de­res vej. Den ene tog tu­ren di­rek­te mod stjer­ner­ne, mens den an­den de se­ne­ste år har væ­ret igen­nem bå­de en sprit­dom, fl ere kon­tro­ver­si­el­le epi­so­der og en om­rej­sen­de klubkar­ri­e­re uden de store mæng­der spil­le­tid.

De har stå­et an­sigt til an­sigt mas­se­vis af gan­ge på ba­nen. Nu gør Cri­sti­a­no Ro­nal­do og Ni­ck­las Bendt­ner det sam­me i BTs spal­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.