Selv­skab­te pro­ble­mer

BT - - SKÆBNEKAMP -

NÅR MOR­TEN OL­SEN ta­ler, lyt­ter man til ham. Det er han selv pin­ligt be­vidst om, og han for­søm­mer sjæl­dent en chan­ce for at sæt­te dags­or­den.

I øje­blik­ket for­tæl­ler han of­fent­lig­he­den, at Dan­mark er kom­met i pro­ble­mer i den hi­sto­risk let­te EM- kva­li­fi ka­tions­tur­ne­ring, for­di den in­ter­na­tio­na­le sport­s­dom­stol, CAS, valg­te at til­de­le Albanien sej­ren eft er dro­ne­kam­pen i Ser­bi­en, hvor hjem­me­hol­dets sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger var så rin­ge, at kam­pen måt­te stop­pes. Dom­men føl­ger el­lers helt al­min­de­lig prak­sis, og selv­om man som dan­sker rig­tigt nok kan be­græ­de, at UEFAs no­get ut­ra­di­tio­nel­le før­ste be­slut­ning om at ta­ber­døm­me beg­ge hold ik­ke fi k lov at stå ved magt, kan man ik­ke til­la­de sig at hver­ken un­dre sig over CAS’ om­støb­ning el­ler gi­ve den skyl­den for, at det dan­ske lands­hold er i pro­ble­mer.

Det gør Mor­ten Ol­sen, som Jim Stjerne Hansen med sin store ind­sigt og sit næ­re kend­skab til lands- træ­ne­ren si­ger, for at be­skyt­te si­ne spil­le­re. Spørgs­må­let er, om det i vir­ke­lig­he­den be­skyt­ter dem, el­ler om det får he­le lands­holdspro­jek­tet til at frem­stå en lil­le smu­le lat­ter­ligt. DEN­GANG FOR EN må­ned si­den, da Dan­mark hav­de spil­let 0- 0 i Ar­me­ni­en, for­lod spil­ler­ne Je­re­van med be­ske­den om at gå hjem og kig­ge sig selv i spej­let eft er at ha­ve præ­ste­ret på det la­ve­ste bund­ni­veau i Mor­ten Ol­sens tid, så­dan som han selv for­mu­le­re­de det.

Der er in­gen tvivl om, at Mor­ten Ol­sen på man­da­gens fæl­les­mø­de kræ­ve­de for­kla­rin­ger på, hvad der fi k spil­ler­ne til at spil­le så dår­ligt, som de gjor­de. De skab­te ik­ke blot få chan­cer og holdt et ga­ben­de lang­somt tem­po, men lod sør­me og­så til ik­ke at gi­de yde de sid­ste 10 pro­cent. Det har land­stræ­ne­ren na­tur­lig­vis bå­de ita­le­sat og for­langt for­bed­ret in­dadtil, mens han udadtil har haft suc­ces med at gi­ve an­dre skyl­den for den svæ­re si­tu­a­tion. Det er lyk­ke­des så godt, at jeg nu sid­der og skri­ver om hans dags­or­den. DAN­MARK ER IK­KE i pro­ble­mer, for­di en dro­ne end­te med at gi­ve Albanien tre po­int. Det er en del af for­kla­rin­gen, ja, men Dan­mark er først og frem­mest i pro­ble­mer, for­di 180 mi­nut­ters fod­bold mod små na­tio­ner som Albanien og Ar­me­ni­en tid­li­ge­re på eft er­å­ret re­sul­te­re­de i nul mål og to po­int, og for­di 90 mi­nut­ter mod Albanien sid­ste år blot gav en en­kelt scor­ing og et en­kelt po­int. Det ved vi, det ved spil­ler­ne, og det ved Ol­sen.

Det dan­ske lands­hold har haft pro­ble­mer med at la­ve mål, og med ot­te scor­in­ger i syv kam­pe lig­ger Dan­mark blot num­mer 27 på li­sten over scor­in­ger per kamp i EM- kva­len. Blot ni hold har luk­ket fær­re mål ind end vo­res fi re, hvil­ket træk­ker lidt fra be­tyd­nin­gen af de få scor­in­ger, men dog ik­ke æn­drer på ind­tryk­ket af of­fen­si­ve pro­ble­mer. Dan­mark har kun 16. fl est skud på mål per kamp og er kun num­mer 29. på li­sten, når man må­ler på an­tal­let af hjør­ne­s­park. Det er jo rysten­de lavt, og så gør det min­dre po­si­tivt for hol­det, at kun ot­te hold har haft bol­den me­re end Dan­mark.

Fak­tisk bi­dra­ger det blot til ind­tryk­ket af, at vi har et hold, der nok har bol­den me­get, men ik­ke for­mår at få no­get ud af den. Det er ke­de­ligt og in­eff ek­tivt og ik­ke værd at ta­le om. Så er det fak­tisk me­get nem­me­re at snak­ke om dro­nen og juri­ster­ne. Hvis ik­ke det var, for­di vi godt kun­ne hu­ske en må­ned tilbage. DET LANDS­HOLD, MOR­TEN Ol­sen er træ­ner for lidt end­nu, er på man­ge må­der et her­ligt lands­hold. Bå­de som spil­le­re og som men­ne­sker har de ik­ke så lidt at by­de på, og jeg vil­le el­ske at se dem til end­nu en slut­run­de. Li­ge nu ser det svært ud med en di­rek­te kva­li­fi ka­tion. Og der ser dumt ud med en bort­fork l ar i ng om, hvad pro­ble­mer­ne skyl­des.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.