Ven­nen si­ger Ol­sen imod

BT - - PORTUGAL - DANMARK - UE­NIG Mor­ten Ol­sen

Eft er to 0- 0- kam­pe mod Albanien og Ar­me­ni­en står Dan­mark i en svær si­tu­a­tion in­den ude­ba­ne­kam­pen mod Portu­gal. Mandag bad BT Mor­ten Ol­sen gi­ve sin for­kla­ring på, hvor­for lands­hol­det har et skidt ud­gangs­punkt i for­hold til am­bi­tio­nen om EM- del­ta­gel­se næ­ste som­mer i Frankrig. » Det er, for­di juri­ster har gi­vet Albanien tre po­int, « lød det fra Ol­sen. Og i går tog Ol­sen selv te­ten, da BT snak­ke­de med ham. Her slog han igen sin hold­ning fast.

» Jeg står sta­dig fast på, at selv­føl­ge­lig er det vo­res egen skyld, at vi er i den si­tu­a­tion, men det er i al­ler­hø­je­ste grad og­så an­dres skyld. Så kan folk me­ne om det, hvad de vil. Jeg sy­nes, vi er hu­dær­li­ge i en tid, hvor der er me­get spin, når vi går ud og si­ger, at det var en for­fær­de­lig kamp ne­de i Ar­me­ni­en. Og så for­fær­de­lig var den må­ske hel­ler ik­ke i den grad, men vi gjor­de det selv til en for­fær­de­lig kamp, for­di vi er hu­dær­li­ge. At si­ge, at de tre po­int, Albanien fi k, ik­ke har ind­fl ydel­se. Det er jo vrøvl. Jeg sy­nes, at vi har vist kva­li­tet i kva­li­fi ka­tio­nen ved at ta­ge seks po­int fra Ser­bi­en, som for mig var en af fa­vo­rit­ter­ne. Der, hvor vi mis­ser, er de to po­int hjem­me mod Albanien, som på, hvor­for Mor­ten Ol­sen si­ger, som han gjor­de mandag og igen i går i lands­holds­lej­ren.

» Han gør det for at be­skyt­te si­ne spil­le­re. Det er han vir­ke­lig dyg­tig til. Eft er de to se­ne­ste land­skam­pe ( 0- 0 mod bå­de Ar­me­ni­en og Albanien, red.) lag­de han ik­ke skjul på, hvad han syn­tes om præ­sta­tio­ner­ne – hel­ler ik­ke i pres­sen. Men in­ter­nt er der ik­ke no­gen tvivl om, at han sta­dig kri­ti­se­rer og ret­ter fejl, « si­ger Jim Stjerne Hansen. Dro­ne- kam­pen Skan­da­len i dro­ne- kam­pen be­stod i, at kam­pen mel­lem Ser­bi­en og Albanien sid­ste år blev afb rudt eft er kun 20 mi­nut­ter.

Uro­lig­he­der­ne be­gynd­te, da en dro­ne fl øj ind over sta­dion med et fl ag for Sto­ral­ba­ni­en. En af de ser­bi­ske spil­le­re fi k fat i dro­nen, og så op­stod der store skæn­de­ri­er mel­lem spil­ler­ne, hvor­eft er ba­nen blev in­va­de­ret af fru­stre­re­de til­sku­e­re. Det tvang spil­ler­ne i om­klæd­nings­rum­met.

Op­rin­de­ligt var dom­men fra det eu­ro­pæ­i­ske fod­bold­for­bund, UEFA, at Ser­bi­en fi k til­delt en sejr på 3- 0, men at beg­ge hold fi k no­te­ret nul po­int i stil­lin­gen.

Den dom blev an­ket til CAS, der om­stød­te dom­men i som­mer og til­deld­te Albanien tre po­int og der­med et gun­stigt ud­gangs­punkt i grup­pen.

Dan­mark kan sta­dig kva­li­fi ce­re sig til EM ved at bli­ve num­mer tre i grup­pen. Num­mer et og to er sik­ret di­rek­te ad­gang, mens num­mer tre skal spil­le to playoff - kam­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.