’’

BT - - PORTUGAL - DANMARK -

vi har chan­cer­ne til, « slår Mor­ten Ol­sen fast over for BT. Ue­nig med Ol­sen Den tid­li­ge­re ge­ne­ral­se­kre­tær i Dansk Bold­spil- Uni­on, Jim Stjerne Hansen, for­står godt land­stræ­ne­ren og ven­nen Mor­ten Ol­sens fru­stra­tion over, at den in­ter­na­tio­na­le sport­s­dom­stol, CAS, til­del­te Albanien en sejr i den skan­da­leom­bru­ste dro­ne- kamp sid­ste år.

Men han de­ler ik­ke land­stræ­ne­rens op­fat­tel­se af, at juri­ster­ne i CAS er år­sa­gen til, at Albanien nu står med et gan­ske gun­stigt ud­gangs­punkt til at sik­re sig en di­rek­te bil­let til EM. Selv­føl­ge­lig er det vo­res egen skyld, at vi er i den si­tu­a­tion, men det er i al­ler­hø­je­ste grad og­så an­dres skyld

» Det er jeg ik­ke enig med Mor­ten i. Jeg for­står godt hans fru­stra­tion, for al­ba­ner­ne pro­fi te­re­de af no­get, som de selv var skyld i. Jeg ved, at det pi­ner ham. Men ho­ved­år­sa­gen til, at Dan­mark står i den her si­tu­a­tion, er, at vi ik­ke har sco­ret nok mål, « si­ger Jim Stjerne Hansen.

Jim Stjerne Hansen har et ind­gå­en­de kend­skab til Mor­ten Ol­sen fra sin tid som ge­ne­ral­se­kre­tær i DBU i åre­ne 1988- 2013, og han har et bud

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.